Przykładowe projekty

Pracownicy Instytutu Ekonomicznego MODUS Sp. z o.o. posiadają wieloletnie doświadczenie i praktykę w kierowaniu i realizacji projektów z obszaru organizacji i zarządzania zdobytą w ponad 100 firmach zarówno z sektora MŚP jak i dużych jednostkach gospodarczych (w tym grupach międzynarodowych).

 

Kwiecień 2009 – opracowanie 3 wniosków w ramach programu Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4-4.1 dla Plasma SYSTEM S.A. i Rem-Kon Sp. z o.o. (łączna wartość projektów niespełna 30 mln zł).
Kwiecień 2009 – opracowanie części ekonomicznej i finansowej do wniosku Instytutu Spawalnictwa w ramach Programu Operacyjnego Priorytet 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” (łączna wartość projektu niespełna 20 mln PLN).
Grudzień 2008 – opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu XII, działanie 12.1 „Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ Szpital Rejonowy w Zabrzu”.
Listopad 2008 – Analiza ekonomiczna i finansowa projektu elektronicznej karty usług publicznych – doradztwo przy opracowaniu kosztorysów, projekcji przychodów i kosztów oraz szacunek efektów ekonomicznych dla społeczności lokalnej.
Listopad 2008 – opracowanie części ekonomicznej i finansowej do wniosku „Rozwój potencjału badawczego Laboratorium Technologii Laserowych Instytutu Spawalnictwa” (wartość projektu około 8 mln PLN).
Listopad 2008 – doradztwo oraz opracowanie 10 wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na łączną kwotę około 15 mln zł m.in. dla:

  • Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych GZUT S.A. – 3 wnioski.
  • Przedsiębiorstwa Elsit Sp. z o.o.
  • PUMAR Hydraulika Sp. z o.o.
  • Plasma System S.A.
  • Konsorcjum Kapitałowo Finansowe S.A.
  • SAR Sp. Jawna.

Sierpień 2008 – Biznes plan projektu Centrum Innowacyjnych Technologii Laserowych do produkcji nowoczesnych ekologicznych kotłów energetycznych – opracowanie dokumentacji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego ENERGOINSTAL S.A. o wartości około 28 mln PLN.
Maj – lipiec 2008 – Biznes plan wraz z analizą efektywności ekonomicznej inwestycji przetwarzana odpadów tworzyw sztucznych na komponent paliw płynnych – projekt realizowany na zlecenia GTL Serwis Sp. z o.o. obejmował szeroki program od analizy rynku dla KTSF (szerokiej frakcji węglowodorów), studium wykonalności (w aspekcie technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym) po biznes plan.
Maj 2008 – doradztwo oraz opracowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego działanie 9.2 „Infrastruktura lecznictwa otwartego” dla NZOZ Centrum Medyczne Graniczna oraz SAR Sp. jawna.
Kwiecień 2008 – doradztwo oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu badawczego „Nowe technologie łukowego, laserowego i tarciowego łączenia metali” dla Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 1.1.2 na kwotę 61,4 mln zł.
Kwiecień 2007 – PCC Rail S.A. – „Projekt systemu zarządzania w Spółce Holdingowej PCC Rail S.A. – w ramach prac zaprojektowano katalog funkcji w PCC Rail, szczegółową strukturę organizacyjną, opracowano Księgę Służb i zasady ładu korporacyjnego w ramach Holdingu. Projekt obejmował identyfikację i analizę cech i kompetencji Grupy PCC Rail oraz kreowanie modelu biznesowego w Grupie.
Wrzesień 2007 – Ciech S.A. – „Projekt organizacji Biznesu Barwnikarskiego w Grupie Ciech S.A. – projekt fuzji dwóch producentów barwników obejmował analizę korzyści i możliwości integracji organizacyjnej spółek ZACHEM Barwniki oraz „Boruta-Kolor” w ramach Grupy Ciech S.A.
Wrzesień 2007 ZACHEM S.A. – projekt „Analiza opłacalności przejęcia kontroli nad spółką Natural Chemical Products” – projekt przejęcia spółki NCP przez ZACHEM S.A. kompleksowy projekt obejmował analizę zasobów spółki NCP oraz korzyści z integracji Spółki z Centrum Biznesowym Pianki w ZACHEM S.A. (efekty synergii z połączenia podmiotów).
Maj 2007 – Petrochemia Blachownia S.A. w Kędzierzynie – opracowanie analizy ekonomicznej i biznes planu inwestycji: ”Budowa instalacji kwasu siarkowego”. Celem projektu było określenie efektywności inwestycji pod względem ekonomicznym w oparciu o przyjęte założenia, poziom nakładów oraz prognozy wyników ekonomiczno-finansowych.
Kwiecień 2007 – F.H.U-G. „Babiogórska” – Opracowanie strategii rozwoju oraz planu inwestycyjnego dla Firmy.
Luty 2007 – ELMAR-ZREMB-BATERIE Sp. z o.o. – projekt „Strategia rozwoju ELMAR-ZREMB-BATERIE oraz wdrożenie systemu zarządzania jakością” – kompleksowy projekt obejmujący analizę rynku, ocenę kompetencji Spółki, wskazanie kierunków rozwoju, przygotowanie planu inwestycyjnego oraz wdrożenie sytemu zarządzania jakością.
Rok 2006 – Petrochemia Blachownia S.A. w Kędzierzynie – opracowanie analizy ekonomicznej inwestycji: ”Budowa instalacji chemicznej – Feasibility Study”. Celem projektu było określenie efektywności inwestycji pod względem ekonomicznym w oparciu o przyjęte założenia, poziom nakładów oraz prognozy wyników ekonomiczno-finansowych.
Kwiecień 2006 – AMBOSS Polska Sp. z o.o. – Biznesplan przedsięwzięcia „Zakup hali fabrycznej i uruchomienie produkcji stalowych elementów spawanych”.
Styczeń 2006 – Opracowanie strategii Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A. w Bydgoszczy na lata 2006-2010. W ramach projektu opracowano diagnozy zasobów przedsiębiorstwa, strategię ogólną i strategię produkt-rynek oraz program restrukturyzacji na lata 2006-2010 obejmujący program przedsięwzięć rozwojowych Zakładów Chemicznych,