Nasze produkty

Pobierz skróconą ofertę w języku polskim

Pobierz skróconą ofertę w języku angielskim

Pobierz skróconą ofertę w języku rosyjskim

 

Organizacja i zarządzanie

- diagnoza systemu zarządzania
- badanie klimatu organizacji i poglądów kadry kierowniczej na temat poziomu organizacji firmy
- racjonalizacja rozpiętości kierowania
- projekt systemu zarządzania:

 • filozofia systemu zarządzania
 • struktura organizacyjna
 • katalog funkcji zarządzania
 • przebiegi informacyjno-decyzyjne
 • zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych

- dokumentacja organizacyjna:

 • regulamin organizacyjny
 • księga służb, w tym zakresy czynności pracowników
 • aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych
 • regulaminy i instrukcje

- system obsługi informacyjnej:

 • system informacji kierownictwa
 • system informacji marketingowej

- projekt zarządzania procesami gospodarczymi

- dokumentacja ISO
- projekt systemu logistycznego przedsiębiorstwa
- badanie metod pracy
- projekt racjonalizacji zatrudnienia na stanowiskach robotniczych
- badanie i projektowanie pracy laboratoriów

- badanie wykorzystania czasu pracy laboratoriów  
- badanie stopnia wykorzystania aparatury laboratoryjnej

- opracowanie cennika usług laboratoryjnych  
- analizy porównawcze w wybranych obszarach

 

Pomoc w pozyskiwaniu funduszy ze środków Unii Europejskiej

 • montaż finansowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z doborem możliwych programów pomocowych (środki przedakcesyjne, poakcesyjne i inne)
 • sporządzanie wniosków o pomoc publiczną dla firm z sektora MŚP, dużych jednostek gospodarczych oraz jednostek administracji państwowej i samorządów
 • zarządzanie projektami inwestycyjnymi od koncepcji poprzez pomoc w uzyskaniu środków, realizację, rozliczenie i monitoring inwestycji
 • studium wykonalności inwestycji
 • biznes plan
 • analiza efektywności ekonomicznej inwestycji
 • dokumentacja techniczna na potrzeby inwestycji
 • strategie rozwoju lokalnego i regionalnego na potrzeby samorządów

Strategia i badanie rynku

 • badanie zgodności zachowań strategicznych firmy z kształtowaniem się otoczenia
 • strategia ogólna, strategia produkt - rynek i strategie funkcjonalne
 • segmentacja strategiczna firmy
 • badanie rynku i opinii publicznej na terenie kraju
 • diagnoza zasobów rynkowych

Kontroling i zarządzanie finansami

 • diagnoza zasobów finansowych
 • diagnoza zasobów materialnych
 • badanie efektywności programów inwestycyjnych
 • projekt systemu kontrolingu
 • projekt zasad funkcjonowania służby kontrolingu
 • projekt systemu budżetowania dla jednostek produkcji podstawowej, pomocniczej oraz jednostek administracyjno-sztabowych przedsiębiorstwa
 • wdrażanie systemu budżetowania
 • projekt rachunku kosztów procesów gospodarczych
 • projekt zasad funkcjonowania wewnętrznego rozrachunku gospodarczego
 • instrukcje i procedury dla procesu planowania
 • biznes plany dla dużych i małych przedsiębiorstw

Zarządzanie personelem

 • diagnoza zasobów personalnych
 • projekt polityki personalnej
 • projekt systemu kontrolingu personalnego
 • projekt systemu motywacyjnego
 • projekt systemu rozwoju personalnego
 • dokumentacja zarządzania personelem:
 • regulamin pracy
 • regulamin premiowania
 • tabele płacowe
 • układ zbiorowy pracy
 • wartościowanie stanowisk pracy
 • taryfikatory
 • pośrednictwo pracy i kształtowanie cech osobowościowych zgodnych z wymaganiami stanowiska pracy
 • szkolenia i treningi interpersonalne

Badanie i ocena poziomu ryzyka

- wykonywanie audytów systemów organizacyjnych
- identyfikowanie zagrożeń wynikających z niedoskonałości systemowej w obszarach:

 • techniki
 • organizacji
 • informatyki
 • ludzkim

oraz zagrożeń wynikających z uwarunkowań systemowych

- identyfikowanie źródeł ryzyka
- badanie i ocena poziomu ryzyka

 

Doradztwo gospodarcze w zakresie:

 • zarządzania przedsiębiorstwem (restrukturyzacja)
 • organizacji zespołów ludzkich
 • promocji kadr
 • kreowania nowych organizacji
 • kreowania dokumentacji strategicznej