Nasze produkty

Pobierz skróconą ofertę w języku polskim

Pobierz skróconą ofertę w języku angielskim

Pobierz skróconą ofertę w języku rosyjskim

 

Organizacja i zarządzanie

- diagnoza systemu zarządzania
- badanie klimatu organizacji i poglądów kadry kierowniczej na temat poziomu organizacji firmy
- racjonalizacja rozpiętości kierowania
- projekt systemu zarządzania:

  • filozofia systemu zarządzania
  • struktura organizacyjna
  • katalog funkcji zarządzania
  • przebiegi informacyjno-decyzyjne
  • zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych

- dokumentacja organizacyjna:

  • regulamin organizacyjny
  • księga służb, w tym zakresy czynności pracowników
  • aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych
  • regulaminy i instrukcje

- system obsługi informacyjnej:

  • system informacji kierownictwa
  • system informacji marketingowej

- projekt zarządzania procesami gospodarczymi

- dokumentacja ISO
- projekt systemu logistycznego przedsiębiorstwa
- badanie metod pracy
- projekt racjonalizacji zatrudnienia na stanowiskach robotniczych
- badanie i projektowanie pracy laboratoriów

- badanie wykorzystania czasu pracy laboratoriów  
- badanie stopnia wykorzystania aparatury laboratoryjnej

- opracowanie cennika usług laboratoryjnych  
- analizy porównawcze w wybranych obszarach

 

Pomoc w pozyskiwaniu funduszy ze środków Unii Europejskiej

  • montaż finansowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z doborem możliwych programów pomocowych (środki przedakcesyjne, poakcesyjne i inne)
  • sporządzanie wniosków o pomoc publiczną dla firm z sektora MŚP, dużych jednostek gospodarczych oraz jednostek administracji państwowej i samorządów
  • zarządzanie projektami inwestycyjnymi od koncepcji poprzez pomoc w uzyskaniu środków, realizację, rozliczenie i monitoring inwestycji
  • studium wykonalności inwestycji
  • biznes plan
  • analiza efektywności ekonomicznej inwestycji
  • dokumentacja techniczna na potrzeby inwestycji
  • strategie rozwoju lokalnego i regionalnego na potrzeby samorządów

Strategia i badanie rynku

  • badanie zgodności zachowań strategicznych firmy z kształtowaniem się otoczenia
  • strategia ogólna, strategia produkt - rynek i strategie funkcjonalne
  • segmentacja strategiczna firmy
  • badanie rynku i opinii publicznej na terenie kraju
  • diagnoza zasobów rynkowych

Kontroling i zarządzanie finansami

  • diagnoza zasobów finansowych
  • diagnoza zasobów materialnych
  • badanie efektywności programów inwestycyjnych
  • projekt systemu kontrolingu
  • projekt zasad funkcjonowania służby kontrolingu
  • projekt systemu budżetowania dla jednostek produkcji podstawowej, pomocniczej oraz jednostek administracyjno-sztabowych przedsiębiorstwa
  • wdrażanie systemu budżetowania
  • projekt rachunku kosztów procesów gospodarczych
  • projekt zasad funkcjonowania wewnętrznego rozrachunku gospodarczego
  • instrukcje i procedury dla procesu planowania
  • biznes plany dla dużych i małych przedsiębiorstw

Zarządzanie personelem

  • diagnoza zasobów personalnych
  • projekt polityki personalnej
  • projekt systemu kontrolingu personalnego
  • projekt systemu motywacyjnego
  • projekt systemu rozwoju personalnego
  • dokumentacja zarządzania personelem:
  • regulamin pracy
  • regulamin premiowania
  • tabele płacowe
  • układ zbiorowy pracy
  • wartościowanie stanowisk pracy
  • taryfikatory
  • pośrednictwo pracy i kształtowanie cech osobowościowych zgodnych z wymaganiami stanowiska pracy
  • szkolenia i treningi interpersonalne

Badanie i ocena poziomu ryzyka

- wykonywanie audytów systemów organizacyjnych
- identyfikowanie zagrożeń wynikających z niedoskonałości systemowej w obszarach:

  • techniki
  • organizacji
  • informatyki
  • ludzkim

oraz zagrożeń wynikających z uwarunkowań systemowych

- identyfikowanie źródeł ryzyka
- badanie i ocena poziomu ryzyka

 

Doradztwo gospodarcze w zakresie:

  • zarządzania przedsiębiorstwem (restrukturyzacja)
  • organizacji zespołów ludzkich
  • promocji kadr
  • kreowania nowych organizacji
  • kreowania dokumentacji strategicznej