Nasze metody pracy

Stosujemy indywidualne podejście do rozwiązywania problemów naszych klientów, aby w możliwie najlepszy sposób zidentyfikować i zaspokoić ich potrzeby. Tego typu podejście sprawia, że wśród naszych klientów znajdują się zarówno globalne holdingi przemysłowe, jak i małe, średnie, a nawet mikro przedsiębiorstwa. Instytut Ekonomiczny MODUS Sp. z o.o. wykorzystuje i wdraża unikatowe, sprawdzone w praktyce metody badawcze stanowiące własność Instytutu Organizacji INORG Sp. z o.o. W skład metod badawczych wchodzą m.in:


METODA WSTĘPNEJ ANALIZY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ "WASO - 2"

"WASO - 2" jest metodą stosowaną w celu diagnozowania systemu organizacji. Metoda ta oparta jest na modelu uwzględniającym pięć wymiarów struktury organizacyjnej, do których należą:

  • konfiguracja struktury organizacyjnej,
  • standaryzacja systemu,
  • specjalizacja funkcjonalna,
  • stratyfikacja decyzji,
  • formalizacja systemu zarządzania.

Metoda ta została zastosowana z powodzeniem w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach.
Wyniki otrzymane w efekcie jej zastosowania pozwoliły na wyznaczenie kierunków racjonalizacji systemu zarządzania oraz określenia obszarów wymagających szczegółowych badań.


 

METODA PUNKTOWEJ ANALIZY ROZPIĘTOŚCI KIEROWANIA PARK - PH

Metoda PARK 2000 - PH jest jedną z metod szczegółowych analizy struktury organizacyjnej. Celem badań jest określenie optymalnej rozpiętości kierowania oraz odchyleń wskaźnika wykorzystania rozpiętości kierowania.

Metoda stosowana od kilkunastu lat pozwala na określenie kierunków racjonalizacji systemu organizacji, a także wykorzystywana jest w programach racjonalizacji poziomu zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych.


METODA SPRZĘŻEŃ INFORMACYJNO-DECYZYJNYCH "SPIN"

Metoda SPIN oparta na przepływie informacji w przedsiębiorstwie oraz wzajemnym powiązaniu kompetencji informacyjno-decyzyjnych. Jest stosowana zarówno w procesie diagnozowania przedsiębiorstw jak i w projektowaniu systemu zarządzania.

Metoda służy do:

  • modelowania katalogu funkcji zarządzania,
  • podziału zadań pomiędzy komórki organizacyjne,
  • budowy zakresów czynności,
  • jednoznacznego określenia wykonawców i decydentów w procesie zarządzania,
  • określenia pracochłonności realizowanych funkcji, a w efekcie do określenia modelowego zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych.

W ostatnich latach metoda została zastosowana również w procesie kreowania systemów zarządzania głównymi procesami gospodarczymi w przedsiębiorstwach.

 

 

METODA ANALIZY KOLIGACJI STRUKTURALNYCH "PAKS"

Metoda "PAKS" powstała w ostatnich latach wskutek zapotrzebowania przedsiębiorstw zmierzających do coraz większej decentralizacji systemów zarządzania, tworzenia samodzielnych jednostek biznesowych.

Celem metody jest określenie stopnia powiązań pomiędzy jednostkami działalności strategicznej, a w konsekwencji segmentacja przedsiębiorstwa na jednostki biznesowe. Metoda pozwala na uzasadnienie racjonalności wyodrębnienia lub łączenia przedsiębiorstw lub jednostek biznesowych.  

METODA ANALIZY KOLIGACJI STRUKTURALNYCH "ARO - 2000"

Metoda "ARO - 2000" oparta jest na punktowej ocenie sprawności strategicznej, operacyjnej i strukturalnej projektowanych rozwiązań organizacyjnych.  

Metoda ta stosowana jest w celu uzasadnienia wyboru rozwiązania organizacyjnego, zapewniając najbardziej optymalne przełożenie założeń strategicznych przedsiębiorstwa i filozofii zarządzania na konfiguracje struktury organizacyjnej.

 

ALGORYTM KREOWANIA STRATEGII FIRMY

Instytut opracował własny algorytm kreowania strategii przedsiębiorstw uwzględniający kilkanaście metod analizy strategicznej własnych i znanych z literatury światowej. Według tego algorytmu została opracowana i wdrożona dokumentacja strategiczna w kilkunastu polskich przedsiębiorstwach (pierwsza z nich została opracowana i wdrożona w 1994 roku).