Zarządzanie procesami

W jakim celu stosujemy zarządzanie procesami?

Podejście procesowe wpływa na:

  • efektywne, celowe i skuteczne wykorzystanie zasobów,
  • łatwiejsze wdrożenie strategii (operacjonalizację strategii),
  • sprawniejsze podejmowanie decyzji i bardziej przejrzysty podział kompetencji,
  • poprawę komunikacji i reagowania na sygnały z rynku (wychwytywanie szans, odpieranie zagrożeń),
  • zwiększenie innowacyjności w zakresie rozwoju produktu i rynku,
  • poprawę wizerunku wśród interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych,
  • wzmocnienie pożądanych cech kultury organizacyjnej.

Co oferujemy?

Instytut opracował kompleksową metodykę i modele, które pozwalają na restrukturyzację przedsiębiorstwa pod kątem optymalizacji jego funkcjonowania (poprawy efektywności i zniwelowania przyczyn ewentualnego kryzysu) bez utraty sprawności systemu organizacji i zarządzania. Założenia naszego podejścia do wdrażania zarządzania procesowego: System zarządzania jest układem katalitycznym dla realizacji procesów biznesowych (związanych z zawiązaniem się stosunku wymiany) i wdrażania przyjętej strategii. Coraz bardziej turbulentne otocznie funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, utrudniające utrzymanie rentowności przy zmieniających się warunkach zewnętrznych, narzuca konieczność coraz szybszego reagowania na zmiany.

Rozwój organizacji przemysłowych, polegający na powstawaniu struktur holdingowych oraz mnożeniu się systemów gwarantujących właściwą kontrolę zarządczą nad procesami biznesowymi sprawił, że stały się one trudniejsze do zarządzania, a wymagania dotyczące sprawności procesów zarządczych rosną. Podejście procesowe gwarantuje elastyczność organizacji i ułatwia zarządzania grupami kapitałowymi. Nowoczesne zarządzanie procesowe (BPM) koncentruje się na systemowym dostosowaniu rozwiązań organizacyjnych do natury procesów biznesowych, które biegną w każdej firmie niezależnie od tego czy chcemy nimi zarządzać czy nie.

Dążenie do zmiany orientacji systemu zarządzania ze struktur wertykalnych na procesy jest działaniem ciągłym (wieloetapowym).

Ze strategicznego punktu widzenia orientacja procesowa może być rozumiana jako zdolność przedsiębiorstwa do samoorganizowania w momencie pojawienia się szans i zagrożeń, a także dążenia do osiągnięcia doskonałości operacyjnej. W tym czasie najwyższe kierownictwo może zająć się zarządzaniem strategicznym, czyli tym do czego jest powołane.

Nasze doświadczenia we wdrażaniu zarządzania procesowego

Aktualnie można zaobserwować intensyfikację zainteresowania skierowanego na zarządzanie procesami, przykładowo przez pryzmat informacji płynących z największych polskich firm chemicznych i energetycznych, czy też badań prowadzonych przez American Productivity and Quality Center. Bazujemy na modelach stosowanych przez światowych liderów, które opracowaliśmy na podstawie doświadczeń ze współpracy z najlepszymi na świecie np. American Productivity and Quality Center (APQC), czy naszymi Klientami, firmami takimi jak potentat chemiczny, drugi producent nawozów w Europie - Grupa Azoty. W zakresie procesu zarządzania produkcyjnym majątkiem trwałym (kluczowego dla wielu przedsiębiorstw przemysłowych) stosujemy rozwiązania spójne ze standardami PAS 55 oraz ISO 55000 (Asset Management).

Oferowane przez nas rozwiązania są kompleksowe, obejmują wszystkie etapy restrukturyzacji od weryfikacji strategii, poprzez zbudowanie mapy głównych procesów gospodarczych (ramowej klasyfikacji procesów firmy), określenia kluczowych ról i decyzji w procesach, aż do pełnego wdrożenia rozwiązań organizacyjnych (opracowania dokumentacji organizacyjnej do zakresu obowiązków pracownika oraz implementacji oprogramowania IT wspierającego administrowanie systemem zarządzania firmy). Stosunkowo skomplikowana natura transformacji systemu zarządzania z zakorzenionej w większości przedsiębiorstw koncepcji zarządzania funkcjonalnego na procesową nie zmienia faktu wynikającego z ich doświadczeń, że warto prowadzić tego typu działania restrukturyzacyjne. W szczególności potwierdzają to systematyczne analizy efektywności poszczególnych procesów w restrukturyzowanych przy naszym udziale przedsiębiorstwach, prowadzone przy współudziale APQC w latach 2012-2014. Na ogół w okresie roku od wdrożenia systemu zarządzania opartego na koncepcji procesowej, poprawie ulegają wszystkie z przeszło 150 wskaźników efektywnościowych (liczonych jako stosunek kosztów realizacji procesu do przychodów organizacji) dotyczących procesów takich jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarzadzanie IT i zarządzanie rozwojem produktu.