REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014 – 2020

 

OŚ PRIORYTETOWA I „Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie”

Priorytety inwestycyjne:

 • Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+R, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R i sektorem szkolnictwa wyższego, wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii (Wspierane będą projekty typu:
- tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach,
- tworzenie i rozwój wspólnej infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw,
- projekty przedsiębiorstw polegające na prowadzeniu badań naukowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej.
Możliwe będzie wsparcie całego procesu powstawania innowacji, jak i poszczególnych jego etapów, z zastrzeżeniem, iż wyłącznym etapem projektu nie może być etap pierwszej produkcji. Finansowanie będzie mogło obejmować także prace demonstracyjne i tworzenie prototypów, działania w zakresie walidacji produktów oraz uruchomienia pierwszej produkcji. Wsparcie będzie skoncentrowane przede wszystkim na mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.
 • Udoskonalanie infrastruktury B+I i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie B+I oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy (Wsparciem objęte zostaną inwestycje polegające na tworzeniu lub rozwijaniu infrastruktury badawczo-rozwojowej w jednostkach naukowych, w zakresie niezbędnym do uruchomienia lub rozszerzenia działalności badawczo-rozwojowej w obszarach kluczowych dla rozwoju gospodarczego regionu określonych jako inteligentne specjalizacje, z wyłączeniem kosztów osobowych oraz kosztów utrzymania infrastruktury).
 • Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług (Wsparcie zostanie ukierunkowane na inwestycje przedsiębiorstw w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne skutkujące wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań prowadzących m.in. do:
- wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
- zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
- zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.
Wsparcie zostanie przeznaczone także na upowszechnianie rozwiązań technologii informacyjno-komunikacynych (TIK) w przedsiębiorstwach.
 • Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości (Wsparciem zostaną objęte:
1. Zadania dotyczące uporządkowania i przygotowania terenów inwestycyjnych (w szczególności prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, kompleksowe wyposażenie w media, modernizacja i rozbudowa wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej) w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych.
2. Bony na wyspecjalizowane usługi Instytucji Otoczenia Biznesu. Przewiduje się bezpośrednie wsparcie istniejących przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu mechanizmów popytowych, takich jak vouchery/bony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na zakup specjalistycznych usług IOB, w szczególności w zakresie prac badawczo-rozwojowych.
3. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi lub tworzeniu wspólnej oferty rynkowej, a także udostępnianiu informacji o możliwościach kooperacji i warunkach inwestowania na określonych rynkach.
4. Wzmocnienie systemu wspierającego proces inicjowania i rozwoju początkujących firm, szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu.

Potencjalni beneficjenci:

- przedsiębiorcy,

- partnerstwa przedsiębiorstw,

- partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo,

- instytucje otoczenia biznesu,

- podmiot, który wdraża instrument finansowy,

- uczelnie wyższe,

- jednostki naukowe,

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,

- grupy przedsiębiorstw/organizacje przedsiębiorców,

- podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi,

- inkubatory przedsiębiorczości/technologiczne,

- jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne i związki,

- partnerstwa wymienionych podmiotów,

- województwo zachodniopomorskie.

Wsparcie finansowe:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje0 i instrumenty finansowe.

 

OŚ PRIORYTETOWA II „Gospodarka niskoemisyjna”

Priorytety inwestycyjne:

 • Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu (Budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast. Planuje się działania na rzecz sieci inteligentnych i systemów informacji i komunikacji, w których zakres będą wchodzić działania usprawniające komunikację publiczną tj. zmniejszać zatory, ułatwiać korzystanie z transportu miejskiego publicznego podróżnym. Głównymi działaniami będą inwestycje w centra przesiadkowe, zakup i modernizacja taboru. Inwestycje w modernizację oświetlenia miejskiego na obszarze miejskim w kierunku jego energooszczędności, działania informacyjno-promocyjne dotyczące oszczędności energii, kampanie promujące budownictwo zeroemisyjne.
 • Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym (Będą wspierane typy projektów:
1. kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej. Działania termoizolacyjne obejmować będą m.in. ocieplenie obiektów, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji, instalację odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach.
2. Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Działania termomodernizacyjne będą obejmować m.in. zewnętrzną bryłę budynku, i izolację cieplną, ogrzewanie pomieszczeń, chłodzenie pomieszczeń, bytową wodę gorącą, układy wentylacji, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) i modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji, instalację odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach.
 • Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (Typy projektów:

1. zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi przede wszystkim z biomasy, biogazu i energii słonecznej.
2. budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych.

 • Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe (Typy projektów:

1. budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączeń do sieci cieplwniczej i elektroenergetycznej (jeśli budowa sieci jest niezbędna dla projektu kogeneracyjnego).
2. przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której zostaną one zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Potencjalni beneficjenci:

- przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego,

- jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia,

- organizacje pozarządowe,

- zarządcy infrastruktury kolejowej,

- państwowe jednostki budżetowe,

- przedsiębiorstwa,

- towarzystwa budownictwa społecznego,

- wspólnoty mieszkaniowe,

- spółdzielnie mieszkaniowe,

- przedsiębiorcy energetyczni,

- kościoły i związki wyznaniowe,

- instytucje oświatowe i opiekuńcze,

- zakłady opieki zdrowotnej,- grupy producentów rolnych,

- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

Wsparcie finansowe:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje) i instrumenty finansowe.

 

OŚ PRIORYTETOWA III „Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu”

Priorytety inwestycyjne:

 • Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na lęski żywiołowe i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami (Typy projektów:

1. budowa lub modernizacja urządzeń wodnych małej retencji.
2. rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń.
3. wsparcie systemu i służb ratownictwa w sytuacji wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.
4. realizacja kompleksowych inwestycji na obszarach średniego ryzyka powodziowego.
5. zabezpieczenie obszarów miejskich przez niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami.

 • Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie (Typy projektów:

1. budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych.
2. budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków.
3. budowa i modernizacja linii wodociągowych.
4. budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.
5.  inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi

 • Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii  w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie (Typy projektów:

1. kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Przedsięwzięcia, których celem będzie przede wszystkim usprawnienie systemu przyjmowania i przetwarzania odpadów komunalnych, w tym wzrost ilości odpadów komunalnych podlegających przygotowaniu do ponownego użycia, recyklingu i innych metod odzysku oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych.
2. poprawa gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (w tym unieszkodliwianie wyrobów zwierających azbest) oraz innych niż komunalne.

Potencjalni beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia,

- administracja rządowa,

- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

- parki narodowe i krajobrazowe,

- organizacje pozarządowe,

- jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe),

- rolnicy,

- przedsiębiorcy,

- ochotnicza straż pożarna i jej związki i oddziały,

- regionalne zarządy gospodarki wodnej,

- zakłady opieki zdrowotnej,

Wsparcie finansowe:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje).

 

OŚ PRIORYTETOWA IV „Naturalne otoczenie człowieka”

Priorytety inwestycyjne:

 • Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego (Typy projektów:

1. prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach, historycznych zespołach budowlanych, prowadzące do dostosowania tych obiektów na cele użytkowe, wraz z promocją tych obiektów.
2. rozbudowa i modernizacja infrastruktury przemysłów kultury o znaczeniu ponadregionalnym).

 • Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000 oraz zieloną infrastrukturę (Typy projektów:

1. projekty w zakresie tworzenia centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne ,ekoparki.
2. zapewnienie ciągłości istnienia chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami.
3. kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację.
4. zachowanie walorów krajobrazowych.
5. budowa, rozbudowa ośrodków rehabilitacji dla dziko żyjących zwierząt.
6. sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej gmin).

 • Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój (Wsparcie projektów z zakresu infrastruktury turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy).

Potencjalni beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz podmioty podległe jednostkom samorządu terytorialnego,

- instytucje kultury,

- organizacje pozarządowe,

- kościoły i inne związki wyznaniowe,

- przedsiębiorcy,

- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

- jednostki sektora finansów publicznych,

- zarządcy infrastruktury kolejowej,

- parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,

- szkoły wyższe,

- przedsiębiorstwa,

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

- instytucje naukowe,

- partnerstwa wymienionych podmiotów,

Wsparcie finansowe:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje).

 

OŚ PRIORYTETOWA V „Zrównoważony transport”

Priorytety inwestycyjne:

 • Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą Europejskiej Sieci Komunikacyjnej (TEN-T), w tym z węzłami multimodalnymi (Typy projektów:

1. budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich) - Budowa nowych dróg będzie miała miejsce wyłącznie na obszarach o zwiększonym (także sezonowo) natężeniu ruchu, w celu odciążenia kluczowych odcinków drogowych. Planowana jest budowa obwodnic co pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z cetrów miast a tym samym poprawę bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenie uciążliwości środowiskowej transportu.
2. budowa i przebudowa lokalnych dróg (gminnych i powiatowych) - Zapewnienie bezpośrednich  połączeń z europejską siecią transportową (TEN-T), przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi.

 • Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu (Typy projektów:

1. budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych oraz infrastruktury dworcowej - Projekty nastawione na rozwój połączeń obszarów wykluczonych z europejską siecią transportową (TEN-T). Zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego wobec transportu drogowego (wzrost średniej prędkości pociągów).
2. zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych.

 • Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej (Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem).

Potencjalni beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- policja,

- organizacje pozarządowe,

- zarządcy infrastruktury kolejowej,

- przedsiębiorstwa,

- urzędy morskie,

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,

- Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,

- Urząd Żeglugi Śródlądowej,

Wsparcie finansowe:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje).

 

OŚ PRIORYTETOWA VI „Rynek pracy”

Priorytety inwestycyjne:

 • Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (Wspieranie rozwoju kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników w oparciu o system popytowy. W ramach usług rozwojowych wspierane będą usługi szkoleniowe, doradcze, diagnostyczne, wdrożeniowe m.in. z zakresu zarządzania strategicznego i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem).
 • Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe).
 • Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych).
 • Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenie życia awodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę (Programy zapewniania i zwiększania dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, obejmujące:

1. tworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki i kluby dziecięce),
2. wsparcie istniejących instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucji (żłobki i kluby dziecięce),
3. tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 (opiekun dzienny),
4. finansowanie pozainstytucjonalnej opieki na dziećmi do lat 3 (niania).

 • Aktywne i zdrowe starzenie się (wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne)

Potencjalni beneficjenci:

- wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oswiatową na podstawie przepisów odrębnych),

- jednostki samorządu terytorialnego, w tym w szczególności gminy i powiaty,

- podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą,

- organizacje pozarządowe, których działalność dotyczy promocji zdrowia,

- podmioty ekonomii społecznej, których założenia statutowe przewidują działania w zakresie lecznictwa lub promocji zdrowia,

Wsparcie finansowe:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje) i instrumenty finansowe (pożyczki).

 

OŚ PRIORYTETOWA VII „Włączenie społeczne”

Priorytety inwestycyjne:

 • Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie (Typy projektów:

1. programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizacje społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
2. usługi reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej, w szczególności w Klubach Integracji Społecznej (KIS), Centrum Integracji Społecznej (CIS), Zakładzie Aktywności Zawodowej (ZAZ).

 • Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia (Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym programem Rozwoju Ekonomii Społecznej.
 • Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym (Typy projektów:

1. świadczenie wysokiej jakości zindywidualizowanych usług społecznych (pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) w celu zwiększenia ich dostępności,
2. tworzenie nowych i rozwój istniejących zdeinstytucjonalizowanych form usług środowiskowych, usług opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej,
3. wsparcie dla świadczenia i rozwoju usług w mieszkaniach chronionych, wspomaganych, treningowych.

Potencjalni beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienie i stowarzyszenia,

- podmioty ekonomii społecznej zajmujące się aktywizacją społeczno-zawodową osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,

- podmioty integracji społecznej,

- podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza,

- akredytowane podmioty świadczące usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej,

- organizacje pozarządowe działające w obszarze i na rzecz włączenia społecznego,

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,

- podmioty lecznicze wymienione w ustawie o działalności leczniczej,

Wsparcie finansowe:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje).

 

OŚ PRIORYTETOWA VIII „Edukacja”

Priorytety inwestycyjne:

 • Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponad gimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia (Wsparcie ukierunkowane zostanie na tworzenie miejsc przedszkolnych, głównie poprzez wsparcie istniejących placówek wychowania przedszkolnego. Możliwe jest także finansowanie działań zmierzających do powstawania nowych placówek wychowania przedszkolnego.
 • Lepsze dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzeniu i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami (Realizowane będą przedsięwzięcia o charakterze kompleksowym, przewidującym zarówno działania skierowane do uczniów (indywidualizacja podejścia do ucznia, wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej), jak również doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu).
 • Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elestycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji (Wsparcie dla osób dorosłych, w szczególności osób starszych (powyżej 50 roku życia) i osób o niskich kwalifikacjach, chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje poprzez udział w kształceniu ustawicznym, ukierunkowane na zdobycie nowych lub podwyższenie kompetencji informatycznych oraz w zakresie języków obcych, które to kompetencje są najbardziej pożądane na rynku pracy).

Potencjalni beneficjenci:

- wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów),

- organy prowadzące szkól i placówek systemu oświaty realizujących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych),

- organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie edukacji,

Wsparcie finansowe:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje).

 

OŚ PRIORYTETOWA IX „Infrastruktura publiczna”

Priorytety inwestycyjne:

 • Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszaniu nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych (Budowa (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach), przebudowa, modernizacja obiektów ochrony zdrowia. Przedsięwzięcia mające w szczególności na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa świadczeń zdrowotnych, zwiększające dostępność mieszkańców regionu do wysokiej jakości świadczeń medycznych).
 • Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich (Przedsięwzięcia oparte na planach rewitalizacji obszarów zdegradowanych .Zintegrowane przedsięwzięcia obejmujące zarówno rewitalizację fizyczną jak i gospodarczą danego obszaru. Działania te będą komplementarne względem realizowanych przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego, działań na rzecz rewitalizacji społecznej. Przedsięwzięcia będą się koncentrować na rewitalizacji obszarów po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, a także obszarów poprzemysłowych, powojskowych, a w drugiej kolejności na niedoinwestowanych i zaniedbanych obszarach wiejskich).
 • Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
(1.Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Wspierane będą działania zmierzające do modernizacji i unowocześnienia istniejącej infrastruktury. Projekty będą polegały w głównej mierze na rozbudowie, przebudowie, dostosowaniu istniejącej infrastruktury przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych
2. Budowa, rozbudowa, adaptacja infrastruktury instytucji popularyzujących naukę i innowacje.
3. Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego (w tym wyższego) służące dostosowaniu jej do potrzeb rynku pracy i regionalnych inteligentnych specjalizacji).
 • Wzmocnienie zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia
(1. Wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego oraz zwiększenie do nich dostępu dla obywateli, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów informacji przestrzennej.
(2. Wsparcie digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów.
(3. Rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.) oraz instytucji publicznych z klientami).

Potencjalni beneficjenci:

- w przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej -podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne),

- w przypadku pozostałych projektów – podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne),

- jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia,

- organizacje pozarządowe,

- spółdzielnie mieszkaniowe,

- towarzystwa budownictwa społecznego,

- podmioty ekonomii społecznej,

- przedsiębiorcy,

- jednostki sektora finansów publicznych,

- kościoły i związki wyznaniowe i ich osoby prawne,

- instytucje kultury,

- podmioty prowadzące działalność oświatową,

- szkoły zawodowe,

- państwowe wyższe szkoły zawodowe,

Wsparcie finansowe:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje).

 

OŚ PRIORYTETOWA X „Pomoc techniczna”

Priorytety inwestycyjne:

 • Utrzymanie niezbędnych warunków pracy, odpowiedniego poziomu zatrudnienia oraz zapewnienie wysoko kwalifikowanej kadry w instytucjach gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020,
 • Sprawna realizacja kluczowych procesów systemu wdrażania RPO WZ 2014 – 2020,
 • Zapewnienie dopasowanego do potrzeb odbiorców przekazu w zakresie celów i korzyści z wdrażania RPO WZ 2014 – 2020 oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu.

Potencjalni beneficjenci:

- Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014 – 2020,

- instytucje pośredniczące,

- instytucja certyfikująca,

- inne instytucje biorące udział w systemie wdrażania i realizacji RPO WZ 2014 – 2020,

Wsparcie finansowe:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje).