REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014 - 2020

 

OŚ PRIORYTETOWA I „Nowoczesna gospodarka”

Priorytety inwestycyjne:

 • Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy (wsparcie polegać będzie na współfinansowaniu kluczowej infrastruktury badawczo-rozwojowej, a nie na finansowaniu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i stosowanych przez instytuty badawcze i instytucje naukowe)
 • Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeni (wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębioestwac horaz prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa na terenie województwa śląskiego. Możliwe będzie dofinansowanie przedsięwzięć polegających na wdrażaniu posiadanych patentów.

Potencjalni beneficjenci:

- uczelnie,

- jednostki naukowe,

- konsorcja naukowe,

- konsorcja naukowo-przemysłowe,

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,

- podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej,

- fundacje,

- porozumienia ww. podmiotów reprezentowane przez lidera,

- przedsiębiorstwa,

- konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,

- spółki celowe (spin-off) ustanawiane przez publiczne instytucje oraz przedsiębiorstwa,

- instytucje otoczenia biznesu.

Wsparcie finansowe:

Instrumenty bezzwrotne (dotacje)

 

OŚ PRIORYTETOWA II „Cyfrowe śląskie”

Priorytety inwestycyjne:

 • Wzmocnienie zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia (przewiduje się dofinansowanie projektów umożliwiających realizację zadań publicznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wsparcie projektów ukierunkowanych na digitalizację zasobow i treści, będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego i/lub lokalnego, jak również utworzenia nowych treści cyfrowych i/lub podniesienia jakości istniejących danych, stanowiących element zasobów publicznych, w celu ich udostępniania drogą elektroniczną)

Potencjalni beneficjenci:

- jednostki organizujące lub wykonujące zadania publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym.

Wsparcie finansowe:

Ostateczny zakres wsparcia zostanie określony w programach szczegółowych.

 

OŚ PRIORYTETOWA III „Konkurencyjność MŚP”

Priorytety inwestycyjne:

 • Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości (wsparcie uzyskają przedsiębiorstwa ulokowane w inkubatorach oferujących niezbędną infrastrukturę do prowadzenia działalności gospodarczej i skuteczne szkolenia i doradztwo do prowadzenia działalności gospodarczej)
 • Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie  rozwoju produktów i usług (realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie uzyskają przede wszystkim projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nie technologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej)

Potencjalni beneficjenci:

- podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości,

- podmioty zarządzające akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości,

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,

- podmioty zarządzające zgrupowaniami MŚP,

- firmy typu spin-off kontrolowane przez publiczne instytucje badawcze,

- podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

Wsparcie finansowe:

Zostaną określone w programach szczegółowych.

 

OŚ PRIORYTETOWA IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”

Priorytety inwestycyjne:

 • Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (projekty inwestycyjne dotyczące wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniami tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w szczególności budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych)
 • Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach (działania polegające na modernizacji energetycznej obiektu/instalacji wraz z zastosowaniem instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych – pod warunkiem, że będzie ona wykorzystywana na potrzeby własne obiektu/instalacji podlegającej modernizacji energetycznej)
 • Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym (wspierane będą działania polegające na głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wraz z budową i przebudową infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w modernizowanych energetycznie budynkach i/lub likwidacji „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła)
 • Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu (działania polegające na budowie, przebudowie liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego – np. zintegrowanych centrów przesiadkowych- zakupie taboru autobusowego i tramwajowego, wdrażaniu inteligentnych systemów transportowych, wymianie oświetlenia w gminach na instalacje o wyższej efektywności energetycznej)
 • Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe (działania polegające na produkcji energii poprzez wykorzystanie (budowę) wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych, opartych o źródła energii inne aniżeli OZE, węgiel kamienny i brunatny (np. gaz ziemny, olej). Przewiduje się możliwość wsparcia zabudowy układów energetycznych wykorzystujących metan z odmetanowania kopalń)

Potencjalni beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu Terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,

- podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną,

- szkoły wyższe,

- organizacje pozarządowe,

- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

- towarzystwa budownictwa społecznego,

- porozumienia ww. podmiotów reprezentowane przez lidera,

- podmioty działające w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (tzw. projekty hybrydowe),

- MŚP,

- podmioty wdrażające instrumenty finansowe,

Wsparcie finansowe:

Zostanie określone w programach szczegółowych.

 

OŚ PRIORYTETOWA V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów”

Priorytety inwestycyjne:

 • Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami (wyposażanie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych)
 • Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie (projekty docelowo służące zmniejszaniu presji na środowisko naturalne: budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest)
 • Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie (wspierane będą działania polegające na : budowie i modernizacji sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowie i modernizacji sieci kanalizacji deszczowej, budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, budowie instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, budowie i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę)
 • Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego (wspierane będą: prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów przynależnych do Szlaku Zabytków Techniki. W ramach jednego projektu może być dofinansowany jeden obiekt. Nie będą finansowane projekty dotyczące organizacji imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale. Wsparcie nie będzie kierowane na budowę od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej. Możliwe będą inwestycje infrastrukturalne mające na celu niezbędne dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych)
 • Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz usług ekosystyemowych, także poprzez program Natura 200 i zieloną infrastrukturę (działania polegające na budowie i modernizacji niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych). Ww. działania mogą być realizowane na obszarach Natura 2000, polegające na ochronie obszarów cennych przyrodniczo poprzez zagospodarowanie tych przestrzeni jako bezpiecznych, wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych o wysokiej jakości wraz z zrównoważonym wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych, a także działania polegające na budowie, modernizacji i doposażeniu ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej)

Potencjalni beneficjenci:

- organizacje pozarządowe,

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,

- porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane prze lidera,

- podmioty działające w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (tzw. projekty hybrydowe),

- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

- towarzystwa budownictwa społecznego,

- instytucje kultury,

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

- inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, których ustawowym lub statutowym celem jest działalność w zakresie kultury,

Wsparcie finansowe:

Zostanie określone w programach szczegółowych.

 

OŚ PRIORYTETOWA VI „Transport”

Priorytety inwestycyjne:

 • Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T(Transeuropejska Sieć Transportowa) , w tym z węzłami multimodalnymi (inwestycje w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy kluczowej infrastruktury drogowej regionu. Będą to projekty polegające na budowie nowych odcinków dróg, w mniejszym zaś stopniu przebudowie dróg istniejących, prowadzącej do wzrostu ich nośności. W szczególności wsparcie uzyskają inwestycje poprawiające dostępność do dróg znajdujących się w sieci TEN-T. Wsparcie skoncentrowane zostanie na drogach wojewódzkich, które łączą sieci lokalne z drogami krajowymi, ekspresowymi i autostradami. Nie przewiduje się wsparcia na rzecz dróg powiatowych i gminnych. Przewiduje się również działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dopuszcza się również inwestycje w infrastrukturę TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) tylko wówczas, gdy infrastruktura ta jest niezbędna do realizacji przedsięwzięcia zgodnego z celami przedmiotowego priorytetu)
 • Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu (inwestycje polegające na rehabilitacji, rewitalizacji i modernizacji linii kolejowych. Projekty będą dotyczyć linii o znaczeniu regionalnym i stanowić będą uzupełnienie interwencji krajowej, koncentrującej się na liniach o znaczeniu ponadregionalnym. Uzupełnieniem tych działan będą inwestycje w zakresie zakupu taboru kolejowego.)

Potencjalni beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego,

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

- jednostki samorządu terytorialnego.

Wsparcie finansowe:

Zostaną określone w programach szczegółowych.

 

OŚ PRIORYTETOWA VII „Regionalny rynek pracy”

Priorytety inwestycyjne:

 • Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalny inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (Działania na rzecz osób pozostających bez pracy zapewnione poprzez aktywne środki rynku pracy prowadzone na wczesnym etapie i dostępne dla wszystkich, służące między innymi określaniu indywidualnych potrzeb, świadczeniu zindywidualizowanych usług i porad, prowadzeniu ukierunkowanych i dopasowanych do potrzeb szkoleń, weryfikacji zdobytych kompetencji i umiejętności. Działania aktywizujące skierowane są do osób po 29 roku życia)
 • Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (Działania ułatwiające i wsierające osoby, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą: bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej; preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej; wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności)
 • Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (Wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające proces zmiany, w tym przekształcenia profilu działalności przedsiębiorstwa, optymalizacji procesów zarządzania oraz budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa)

Potencjalni beneficjenci:

- publiczne służby zatrudnienia,

- agencje zatrudnienia,

- instytucje szkoleniowe,

- instytucje dialogu społecznego,

- instytucje partnerstwa lokalnego,

- Lokalne Grupy Działania,

- podmioty wdrażające instrumenty finansowe

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Wsparcie finansowe:

Zostanie określone w programach szczegółowych.

 

OŚ PRIORYTETOWA VIII „Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy”

Priorytety inwestycyjne:

 • Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę (wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych. Wsparcie dla tworzenia nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących. Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.)
 • Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (Wsparcie ukierunkowane na rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP będzie realizowane zgodnie z założeniami podejścia popytowego i zostanie skoncentrowane na usługach najbardziej skutecznych z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorców, w tym w szczególności na usługach doradczych, w zakresie zarządzania strategicznego i zasobami ludzkimi oraz szkoleniowych. Tym samym, działania będą koncentrować się na bezpośrednim wsparciu przedsiębiorstw gdzie to przedsiębiorca w oparciu o zidentyfikowane potrzeby będzie dokonywał wyboru usług w ramach oferty dostępnej w RUR, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorstwa. Mechanizmy systemu popytowego zakładają częściową partycypację przedsiębiorcy w kosztach usługi rozwojowej. Rozwiązanie to ma  na celu zachęcenie przedsiębiorców do podejmowania racjonalnych ekonomicznie decyzji edukacyjnych, a także wykształcenie skłonności do inwestowania w rozwój kwalifikacji pracowników w perspektywie długofalowej.)
 • Aktywne i zdrowe starzenie się (Realizowane będą działania wpływające przede wszystkim na wydłużanie aktywności zawodowej, w tym w szczególności działania przyczyniające się do zmniejszenia dezaktywacji zawodowej spowodowanej najistotniejszymi chorobami zdiagnozowanymi na poziomie krajowym oraz specyficznymi dla regionu, w tym praca w warunkach zagrażających zdrowiu)

Potencjalni beneficjenci:

- żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, nianie,

- pracodawcy,

- organizacje pracodawców,

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, w tym:

- pracodawcy,

- podmioty ekonomii społecznej,

- organizacje pozarządowe,

- niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

- instytuty badawcze,

- instytucje naukowe,

- podmioty lecznicze inne niż wymienione wskazane w ustawie o działalności leczniczej.

Wsparcie finansowe:

Zostanie określone w programach szczegółowych.

 

OŚ PRIORYTETOWA IX „Włączenie społeczne”

Priorytety inwestycyjne:

 • Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie (Podejmowane będą kompleksowe działania, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego, charakteryzujących się znacznymi deficytami, które wymagają zastosowania rozbudowanej ścieżki wsparcia z włączeniem instrumentów integracji społecznej, aby w sposób skuteczny i trwały pomóc im w integracji z rynkiem pracy oraz osiągać dochody zapewniające ekonomiczną niezależność i pełne uczestnictwo w życiu społecznym)
 • Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym (Świadczenie wysokiej jakości podstawowych usług społecznych i nieograniczony dostęp do nich. Działania przeciwdziałające procesom demograficznym poprzez zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych w zakresie: kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem; wczesnej diagnostyki i leczenia wad rozwojowych dzieci; diagnozowania i leczenia chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży zwiększających zagrożenie ubóstwem w przyszłości; opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Działania w zakresie zwiększenia dostępu i jakości usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wyluczeniem społecznym.)
 • Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia (Wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania. Działania będą koncentrowały się w głównej mierze na wsparciu tworzenia trwałych i wysokiej jakości miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.

Potencjalni beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej) oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych w obszarze aktywnej integracji,

- jednostki zatrudnienia socjalnego,

- podmioty i placówki prowadzące wsparcie na rzecz trudnej młodzieży,

- podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym organizacje pozarządowe,

- lokalne grupy działania,

- podmioty ekonomii społecznej,

- podmioty prowadzące wsparcie dzienne na rzecz dzieci i młodzieży,

- samorząd województwa,

- akredytowane podmioty świadczące usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej,

Wsparcie finansowe:

Zostaną określone w programach szczegółowych.

 

OŚ PRIORYTETOWA X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna”

Priorytety inwestycyjne:

 • Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych (Projekty inwestycyjne ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia. Inwestycje dotyczące mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego, w oparciu o istniejącą infrastrukturę, w powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej, mające na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparcie uzyskają inwestycje polegające na robotach budowlanych (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.
 • Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich (Wsparcie uzyskają kompleksowe projekty rewitalizacyjne. Rewitalizacja dotyczyć będzie kompleksowych działań mających na celu przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów poprzez przywrócenie im starej lub nadanie nowej funkcji. Wspierane będą także instytucje kultury, pełniące centra aktywizacji i integracji społeczności lokalnej)

Potencjalni beneficjenci:

- W przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej - podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne);

- W przypadku pozostałych projektów - podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne).

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,

- podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych,

- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- organizacje pozarządowe,

- spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie,

- instytucje kultury,

- lokalne grupy działania,

- przedsiębiorcy, sektora MŚP,

- podmioty działające w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (tzw. projekty hybrydowe).

- podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

Wsparcie finansowe:

Zostaną określone w programach szczegółowych.

 

OŚ PRIORYTETOWA XI „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego”

Priorytety inwestycyjne:

 • Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia  umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia (Programy zapewnienia dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększające liczbę miejsc przedszkolnych oraz podnoszące jakość edukacji. Działania na rzecz poprawy jakości edukacji w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.
 • Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i poza formalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji (Realizowane będą działania, które pozwolą osobom dorosłym z własnej inicjatywy nabyć lub uzupełnić kompetencje w zakresie znajomości języków obcych niezbędne na współczesnym rynku pracy. Wsparcie w zakresie umiejętności cyfrowych.
 • Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu zrealizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami (Działania na rzecz poprawy jakości szkolnictwa zawodowego)

Potencjalni beneficjenci:

- Przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne;

- Podmioty prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego;

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;

- Organy prowadzące przedszkola objęte katalogiem beneficjentów;;

- Przedsiębiorcy;

- Szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne, w tym szkoły artystyczne i zawodowe, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) oraz specjalne;

- Organy prowadzące szkół objętych katalogiem beneficjentów;

- Szkoły wyższe (w zakresie współpracy z otoczeniem szkół wskazanych w katalogu beneficjentów);

- Przedsiębiorca (w zakresie współpracy z otoczeniem szkół wskazanych w katalogu beneficjentów);

- Organizacje pozarządowe (w zakresie współpracy z otoczeniem szkół wskazanych w katalogu beneficjentów);

- Samorząd województwa.

- Organizacje pozarządowe.

- Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe;

- Szkoły specjalne przysposabiające do pracy;

- Placówki kształcenia ustawicznego;

- Placówki kształcenia praktycznego;

- Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego;

- Organy prowadzące szkół objętych katalogiem beneficjentów;

- Pracodawcy;

- Szkoły wyższe (w zakresie współpracy z otoczeniem szkół wskazanych w katalogu beneficjentów, jako współpraca dla uczniów).

Wsparcie finansowe:

Zostaną określone w programach szczegółowych.

 

OŚ PRIORYTETOWA XII „Infrastruktura edukacyjna”

Priorytety inwestycyjne:

 • Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego: przebudowa, budowa przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek kształcących w zawodach: przebudowa, budowa, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycje polegające na popularyzowaniu nauki w regionie – wzmacnianie i rozwijanie kreatywności i innowacyjności wśród dzieci i młodzieży, działania na rzecz popularyzacji nauki oraz wspierania talentów i wybitnych osiągnięć.)

Potencjalni beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie oświaty, edukacji i kształcenia ustawicznego,

- organizacje pozarządowe,

- organizacje pozarządowe,

- osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego,

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego,

- osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne    (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego.)

Wsparcie finansowe:

Zostanie określone w programach szczegółowych.

 

OŚ PRIORYTETOWA XIII „Pomoc techniczna”

Priorytety inwestycyjne:

 • Zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania.
 • Zapewnienie skutecznego systemu informacji o programie oraz promocji jego rezultatów w regionie.

Potencjalni beneficjenci:

Instytucje zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie Programu.

Wsparcie finansowe:

Bezzwrotne (dotacje).