REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014 – 2020

 

OŚ PRIORYTETOWA I „Wykorzystanie działalności  badawczo – rozwojowej w gospodarce”

Priorytety inwestycyjne:

 • Udoskonalenie infrastruktury B+I i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie B+I oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy (Wsparcie kierowane będzie na rozbudowę lub modernizację infrastruktury B+R jednostek naukowych. Przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury B+R mają służyć realizacji wskazanych w projekcie badań mających zastosowanie w gospodarce. Infrastruktura B+R będzie dostępna dla podmiotów/osób spoza jednostki otrzymującej wsparcie. Nowe przedsięwzięcia mogą otrzymać wsparcie jedynie, gdy stanowią element dopełniający istniejące zasoby).
 • Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacju społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii (Wspierane będą projekty badawczo-rozwojowe obejmujące cały proces powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybrane elementy. Wsparcie obejmować będzie fazę badań naukowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, kończąc na tzw. pierwszej produkcji. Badania będą mogły być realizowane samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową. Realizowane będą także projekty przedsiębiorstw polegające na rozwoju technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej. Finansowanie obejmie w szczególności koszty prowadzenia kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych uzupełniających lub dostosowujących technologię do specyfiki przedsiębiorstwa. Kolejny typ projektów zakłada wspieranie tworzenia i rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw, służącego ich innowacyjnej działalności, poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Możliwe będzie uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej).

Potencjalni beneficjenci:

- jednostki naukowe,

- konsorcja naukowe,

- przedsiębiorstwa,

- powiązania kooperacyjne,

- Samorząd Województwa Mazowieckiego, w tym w partnerstwie z instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami naukowymi,

Wsparcie finansowe:

Przewiduje się, że pomoc będzie miała charakter bezzwrotny (dotacje)

 

OŚ PRIORYTETOWA II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”

Priorytety inwestycyjne:

 • Wzmocnienie zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia (Wspierane będą:

- działania w zakresie informatyzacji służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Istnieje koniecznośc informatyzacji podmiotów leczniczych w zakresie świadczenia usług on-line, jak np. rejestracja wizyt, elektroniczne skierowania, elektroniczna recepta itp. Dotyczy to wszystkich podmiotów świadczących usługi, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

- zadania w zakresie elektronicznej administracji: zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych, zinformatyzowanie dostępu do informacji publicznej oraz udostępnienie jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie.

- projekty o charakterze zintegrowanym i zasięgu regionalnym przedstawiające wydarzenia kulturalne Mazowsza.

- wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do obsługi procesów związanych edukacją na uczelniach wyższych, celem świadczenia usług drogą elektroniczną np. rekrutacja przez Internet, e-learning.

Potencjalni beneficjenci:

- administracja rządowa,

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

- pomioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – posiadające kontrakt z NFZ,

- spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny,

- uczelnie wyższe,

- instytucje kultury,

- organizacje pozarządowe,

- kościoły i związki wyznaniowe,

Wsparcie finansowe:

Przewiduje się, że pomoc będzie miała charakter bezzwrotny (dotacje)

 

OŚ PRIORYTETOWA III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”

Priorytety inwestycyjne:

 • Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości (Wsparciem objęte zostaną następujące typy projektów:

- wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw;

- wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw;

- uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych;

- integrowanie usług istniejących instytucji obsługi biznesu (IOB) w celu tworzenia kompleksowej oferty – obejmującej rozwój produktu; dostęp do kapitału; specjalistyczne doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (np. brokerzy innowacji; platformy współpracy).

Wsparciem objęte będą przedsiębiorstwa na różnych etapach rozwoju. W szczególności zakłada się wsparcie podmiotów gospodarczych znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, przede wszystkim za pośrednictwem inkubatorów przedsiębiorczości.

 • Opracowywanie i wdrażanie modeli biznesowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności w celu umiędzynarodowienia (Wspierane będą typy projektów:

- internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług;

- promocja gospodarcza regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Wsparcie skierowane zostanie przedze wszystkim do przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, porzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych.

 • Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług (Wspierane będą typy projektów:

- wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;

- rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, porzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych. Będą to działania związane z rozbudową przedsiębiorstwa, w szczególności związaną z wprowadzaniem na rynek nowych produktów i usług w skali regionu.

Potencjalni beneficjenci:

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- organizacje pozarządowe,

- powiązania kooperacyjne,

- porozumienia/konsorcja ww. beneficjentów,

- Samorząd Województwa Mazowieckiego,

- proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu – ośrodki innowacyjności,

- jednostki naukowe,

- spółki celowe,

- podmiot, który wdraża instrumenty finansowe.

Wsparcie finansowe:

Przewiduje się, że pomoc będzie miała charakter bezzwrotny (dotacje).

Mogą zostać zastosowane instrumenty finansowe.

 

OŚ PRIORYTETOWA IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”

Priorytety inwestycyjne:

 • Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej zw źródeł odnawialnych (Wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych, w szczególności energetyka słoneczna, mała energetyka wiatrowa i biogaz).
 • Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym (Wspierane będą typy projektów:

- wsparcie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych;

- budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji.

Wsparcie skierowane będzie do podmiotów sektora mieszkaniowego (wielorodzinnych budynków mieszkalnych) i budynków użyteczności publicznej jako sektorów, w których łącznie znotowano największe zużycie energii.

Wspierane będą w szczególności działania przynoszące jak najwyższą efektywność energetyczną w ramach jednej inwestycji lub inwestycji podzielonej na etapy, w rezultacie prowadzącej do głębokiej termomodernizacji obejmującej m.in.:

- ocieplenie obiektu,

- wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,

- przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła),

- przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji,

- instalację odnawialnych źródeł energii (OZE) w modernizowanych energetycznie budynkach,

- instalację systemów chłodzących, w tym również z OZE.

 • Promowanie strategii niskoemisyjnej dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działan adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu (Wspierane będą typy projektów:

- ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wytwarzania i dystrybucji ciepła,

- rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w regionie.

Wspirane będą działania mające na celu zmianę sposobu ogrzewania poprzez modernizację lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych a także podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe.

Potencjalni beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

- administracja rządowa,

- przedsiębiorstwa,

- szkoły wyższe,

- zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ),

- spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego,

- organizacje pozarządowe,

- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

- podmiot, który wdraża instrumenty finansowe,

- instytucje kultury,

- kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,

Wsparcie finansowe:

Przewiduje się wykorzystanie instrumentów finansowych.

 

OŚ PRIORYTETOWA V „Gospodarka przyjazna środowisku”

Priorytety inwestycyjne:

 • Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami (Wspierane będą typy projektów:

- rozwój kompleksowych systemów małej retencji oraz zabezpieczenie spływu wód wezbraniowych,

- systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi,

- wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych.

Realizowane będą projekty polegające na budowie i/lub tworzeniu budowli piętrzących na kanałach i małych ciekach w granicach ekosystemów od wód zależnych głównie progi i stopnie), renaturyzacji cieków oraz obszarów podmokłych. Tworzenie systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi wraz z prowadzonymi szkoleniami dla osób zamieszkujących tereny zalewowe w celu minimalizowania skutków katastrof. Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych lub innych pojazdów specjalistycznych dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

 • Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypelnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojeniu wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie (Wspierane będą typy projektów:

- rozbudowa i modernizacja regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz instalacji zastępczych w celu spełnienie przez nie standardów RIPOK,

- rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 • Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego (Wspierane będą typy projektów:

- wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych,

- poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie.

Wsparciem zostaną objęte inwestycje dotyczące infrastruktury służącej działalności kulturalnej, zachowaniu dziedzictwa i zwiększeniu dostępności do jego zasobów. Możliwe będą prace modernizacyjne i renowacyjne zachowania instytucji kultury w przypadku gdy prace te stanowią część dostosowania budynków do nowych funkcji kulturowych. Wspierany będzie także zakup wysokiej jakości trwałego wyposażenia oraz odpowiedniego zabezpieczenia zbiorów, w tym również ich digitalizację. Nie będą finansowane projekty dotyczące organizacji imprez o charakterze kulturalnym, tj. wystaw czy festiwali, które nie przynoszą efektów a dłuższej perspektywie czasowej. Wsparcie nie będzie kierowane na budowę od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej.

 • Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę (Wspierane będą typy projektów:

- ochroa in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych,

- budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków,

- opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo,

- projekty ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego i promujące lokalne zasoby przyrodnicze.

Potencjalni beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

- podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd,

- spółki wodne i ich związki,

- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

- Ochotnicze Straże Pożarne i ich związki,

- podmiot, który wdraża instrumenty finansowe,

- podmioty gospodarcze wykonujące usługi w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych selektywnie zebranych,

- podmioty wybrane w drodze ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

- instytucje kultury,

- organizacje pozarządowe,

- kościoły i związki wyznaniowe,

- parki narodowe i krajobrazowe,

- podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym,

Wsparcie finansowe:

Przewiduje się, że pomoc będzie miała charakter bezzwrotny (dotacje)

 

OŚ PRIORYTETOWA VI „Jakość życia”

Priorytety inwestycyjne:

 • Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnym (Planowane są inwestycje w podmiotach świadczących usługi zdrowotne, w tym w placówkach mono i wielospecjalistycznych, w szczególności w subregionie radomskim. Będą to inwestycje w zakresie unowocześnienia infrastruktury ochrony zdrowia, w tym m.in.: zkup nowoczesnej aparatury medycznej, związane z nią remonty, modernizację, przebudowę i adaptację pomieszczeń, wyposażenie w sprzęt, urządzenia medyczne, w tym aparaturę wysokospecjalistyczną, tworzenie pracowni diagnostycznych.
 • Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich (Wspierane będą typy projektów:

- rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitwlizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej,

- odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

Potencjalni beneficjenci:

- podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,

- jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

- organizacje pozarządowe,

- jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej,

- kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,

- przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne,

- instytucje kultury,

- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

- instytucje edukacyjne,

- instytucje rynku pracy,

- podmiot, który wdraża instrumenty finansowe,

Wsparcie finansowe:

Przewiduje się, że pomoc będzie miała charakter bezzwrotny (dotacje)

 

OŚ PRIORYTETOWA VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”

Priorytety inwestycyjne:

 • Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych infrastrukturą Europejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), w tym z węzłami multimodalnymi (Wspierane będą typy projektów:

- budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, na odcinkach leżących w ciągach komunikacyjnych stanowiących połączenie z systemem dróg krajowych lub Europejską Siecią Transportową (TEN-T), w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach,

- pozostałe drogi zgodnie z Kontraktem Terytorialnym,

- budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych Obszarami Strategicznej Interwencji.

 • Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu (Wspierane będą typy projektów:

- budowa, modernizacja, rehabilitacja i rewitalizacja linii kolejowych o znaczeniu regionalnym,

- inwestycje w zakresie zakupu i modernizacji taboru kolejowego wraz budową i modernizacją zapleczy technicznych do obsługi i serwisowania pojazdów szynowych.

Wsparcie zostanie skierowane na poprawę jakości infrastruktury regionalnych linii kolejowych oraz budowę brakujących odcinków sieci kolejowej, istotnych dla zapewnienia brakujących połączeń dla obszarów istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa.

Potencjalni beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

- podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd,

- Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich,

- PKP Polskie Linie Kolejowe,

Wsparcie finansowe:

Przewiduje się, że pomoc będzie miała charakter bezzwrotny (dotacje)

 

OŚ PRIORYTETOWA VIII „Rozwój rynku pracy”

Priorytety inwestycyjne:

 • Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym dłutrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników (Wsparciem zostaną objęte osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zwane grupami defaworyzowanymi – osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiety, poprzez m.in.:

- podnoszenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy,

- pomoc w zdobywaniu doświadczenia zawodowego, która będzie polegała na organizowaniu płatnych staży zawodowych u pracodawców na konkretnych stanowiskach pracy,

- wspieranie samozatrudnienia i powstawania nowych miejsc pracy – dotacje bezzwrotne na założenie działalności gospodarczej.

 • Równość mężczyzni kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę (Wspierane będą typy przedsięwzięć polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie: żłobków, klubów dziecięcych, zatrudniania dziennego opiekuna, zatrudniania niani).

Potencjalni beneficjenci:

- wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) i dużych przedsiębiorstw,

- gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,

Wsparcie finansowe:

Przewiduje się, że pomoc będzie miała charakter bezzwrotny (dotacje)

 

OŚ PRIORYTETOWA IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”

Priorytety inwestycyjne:

 • Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie (Wspierane będą typy przedsięwzięć:

- integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowana na aktywizację społeczno-zawodową,

- wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami niepełnosprawnymi oraz rodzin z innymi osobami zależnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci.

 • Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym (Wspierane będą typy przedsięwzięć:

- rozwój dziennych form wsparcia, usług środowiskowych, usług społecznych dla osób zależnych,

- pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją, obejmująca wsparcie systemu pieczy zastępczej.

 • Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia (Wspierane będą typy przedsięwzięć:

- tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej,

- koordynowanie rozwoju sektora ekonomii społecznej.

Potencjalni beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych,

- podmioty, w których większość udziałów lub akcji mają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,

- urzędy administracji publicznej,

- jednostki budżetowe,

- instytucje rynku pracy,

- jednostki zatrudnienia socjalnego,

- jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej,

- podmioty ekonomii społecznej,

- organizacje pozarządowe,

- podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- środowiskowe domy samopomocy,

- partnerstwa wymienionych podmiotów,

- podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia,

Wsparcie finansowe:

Przewiduje się, że pomoc będzie miała charakter bezzwrotny (dotacje).

 

OŚ PRIORYTETOWA X „Edukacja dla rozwoju regionu”

Priorytety inwestycyjne:

 • Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia (Wspierane będą działania:

- wsparcie kształcenia ogólnego,

- realizacja programów stypendialnych,

- wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym w szczególności przez rozwijanie umiejętności korzystania z nowych technologii i nowoczesnych pomocy dydaktycznych,

- zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej.

 • Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz  promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwiedzanie nabytych kompetencji (Wspierane będą typy przedsięwzięć służące zwiększeniu uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych i języków obcych).
 • Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami (Wspierane będą typy przedsięwzięć:

- modernizacja oferty kształcenia zawodowego,

- realizacja programów stypendialnych,

- wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Potencjalni beneficjenci:

- wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

Wsparcie finansowe:

Przewiduje się, że pomoc będzie miała charakter bezzwrotny (dotacje).

 

OŚ PRIORYTETOWA XI „Pomoc techniczna”

Priorytety inwestycyjne:

 • Utrzymanie optymalnego poziomu zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry oraz niezbędnych warynkow pracy gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązkow związanych z realizacją RPO Województwa Mazowieckiego,
 • Skutecznie działający i użyteczny system informatyczny na potrzeby monitorowania postępów we wdrażaniu i efektywna wymiana doświadczeń oraz przepływ informacji pomiędzy uczestnikami syatemu realizacji RPO Województwa Mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem partnerów,
 • Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz innych beneficjentów pelniących kluczową rolę w systemie RPO Województwa Mazowieckiego,
 • Zapewnienie dopasowanego do potrzeb odbiorców przekazu w zakresie celów i korzyści z wdrażania RPO Województwa Mazowieckiego.

Potencjalni beneficjenci:

- Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

- Instytucja certyfikująca (IC),

- instytucje pośredniczące (IP),

- inne podmioty, które zostaną delegowane do wykonywania czynności związanych z programowaniem i wdrażaniem RPO WM 2014-2020, w zakresie tych czynności,

Wsparcie finansowe:

Przewiduje się, że pomoc będzie miała charakter bezzwrotny.