REGIONALNY PROGRAM OPERACYNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014 – 2020

 

OŚ PRIORYTETOWA I „Gospodarka wiedzy”

Priorytety inwestycyjne:

 • Udoskonalanie infrastruktury badan i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy (wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego sektora naukowo-badawczego oraz zdolności do podejmowania współpracy z sektorem biznesu w zakresie działalności badawczo-rozwojowej – inwestycje dotyczące rozwijania infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych, w zakresie niezbędnym do uruchomienia lub rozszerzenia działalności badawczo-rozwojowej w obszarach kluczowych dla rozwoju gospodarczego regionu. Wyłączone ze wsparcia będą inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną)
 • Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu (bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw w obszarze działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, obejmującej:

- realizację badań naukowych i prac rozwojowych, z uwzględnieniem prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej,

- rozwój infrastruktury dla działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach.

Wdrożone zostaną mechanizmy służące usprawnieniu transferu wyników badań do gospodarki regionalnej oraz stymulowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do uruchamiania i rozwijania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, przy współpracy z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu).

Potencjalni beneficjenci:

- jednostki naukowe,

- uczelnie,

- konsorcja naukowe,

- przedsiębiorstwa,

- konsorcja przedsiębiorstw,

- konsorcja przedsiębiorstw z udziałem takich podmiotów jak: jednostki naukowe, uczelnie (w tym spółki celowe uczelni), organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu,

- instytucje otoczenia biznesu,

- jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

Wsparcie finansowe:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje) i instrumenty finansowe.

 

OŚ PRIORYTETOWA II „Cyfrowa Małopolska”

Priorytety inwestycyjne:

 • Wzmocnienie zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia (realizowane będą przedsięwzięcia:

- podnoszenie jakości i dostępności e-usług publicznych,

- rozwój elektronicznej administracji,

- udostępnianie zasobów gromadzonych w szczególności przez instytucje sektora publicznego).

Potencjalni beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

- podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,

- uczelnie,

- jednostki naukowe,

- instytucje kultury,

- organizacje pozarządowe,

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- parki narodowe,

- administracja rządowa w zakresie projektów o zasięgu regionalnym.

Wsparcie finansowe:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje).

 

OŚ PRIORYTETOWA III „Przedsiębiorcza Małopolska”

Priorytety inwestycyjne:

 • Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości (przedsięwzięcia z zakresu tworzenia i rozbudowy infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego oraz promocji przedsiębiorczości i kreowania postaw przedsiębiorczych oraz wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (działających na rynku nie dłużej niż 24 miesiące), w tym start-up. Operacje związane z tworzeniem nowych i rozbudową istniejących stref aktywności gospodarczej, w tym kompleksowe uzbrojenie, dozbrojenie terenów inwestycyjnych)
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności w celu umiędzynarodowienia (przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej promocji oferty gospodarczej regionu (w wymiarze zarówno krajowym, jak i zagranicznym), promocji innowacyjności, a także przedsięwzięcia związane ze wsparciem małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ekspansji na rynki zewnętrzne)
 • Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług (wsparcie inwestycyjne na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na rynku dłużej niż 24 miesiące. Finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności, prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:

- inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,

- rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie,

- inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych,

- przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik – nowoczesne rozwiązania umożliwiające redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców.

Przewiduje się wsparcie przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez rozwój instrumentów finansowych).

Potencjalni beneficjenci:

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

- instytucje otoczenia biznesu,

- organizacje pozarządowe,

- podmioty prowadzące ośrodki przedsiębiorczości akademickiej,

- podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi,

- podmioty wdrażające instrumenty finansowe,

Wsparcie finansowe:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje) i instrumenty finansowe.

 

OŚ PRIORYTETOWA IV „Regionalna polityka energetyczna”

Priorytety inwestycyjne:

 • Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (projekty inwestycyjne dotyczące wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, w szczególności na budowę jednostek o mniejszej mocy wytwarzania.Realizacja założeń będzie się opierała na generowaniu energii w szczególności w systemie rozproszonym, w oparciu o budowę małych źródeł energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby lokalne, które nie będą wymagały przesyłania jej na duże odległości)
 • Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach (wsparcie będzie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom na:

- głęboką modernizację energetyczną budynków,

- wdrożenie energooszczędnych technologii produkcji (energia  elektryczna, woda, ciepło, chłód),

- wprowadzenie systemów zarządzania energią,

- budowę, rozbudowę i modernizację instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym również wysokosprawnej kogeneracji (jako integralna część przedsiębiorstwa, systemu produkcji),

- modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie)

 • Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym (wsparcie skierowane będzie do podmiotów sektora mieszkaniowego i użyteczności publicznej, jako sektorów, w których łącznie występuje największe zużycie energii. W ramach działań skierowanych do ww. sektorów realizacja będzie polegała na głębokiej modernizacji energetycznej budynków wraz z wykorzystaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Kluczowym aspektem realizacji takich projektów będzie uzyskanie założonego efektu ekologicznego w postaci ilości zaoszczędzonej energii w odniesieniu do planowanych nakładów finansowych).
 • Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu (inwestycje ukierunkowane będą na wzmocnienie systemów transportu miejskiego, w tym transportu zbiorowego w miastach oraz na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. Projekty mogą dotyczyć także rozwiązań usprawniających działanie transportu miejskiego, podnoszących dostępność i szybkość przemieszczania się tym transportem. Wsparcie będzie udzielane także na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz rozwój sieci ciepłowniczych).
 • Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania działań służących zmniejszaniu hałasu (wsparcie będzie ukierunkowane na realizację działań polegających na zmianie indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne. Ograniczenie wykorzystania paliw niskiej jakości, stosowanie urządzeń o wysokiej sprawności a tym samym obniżenie emisji zanieczyszczeń).

Potencjalni beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

- administracja rządowa,

- spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

- jednostki naukowe,

- uczelnie,

- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

- instytucje kultury,

- podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,

- organizacje pozarządowe,

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- pomioty wdrażające instrumenty finansowe,

- przedsiębiorstwa,

Wsparcie finansowe:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje) i instrumenty finansowe.

 

OŚ PRIORYTETOWA V „Ochrona środowiska”

Priorytety inwestycyjne:

 • Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami (działania nakierowane na zwiększenie retencyjności dolin rzecznych, w tym: rozwój małej retencji, terenów zalewowych oraz podejmowanie działań z zakresu denaturalizacji rzek. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych pełniących kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w regionie).

 • Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenie wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie (przewiduje się wsparcie w obszarach:

- intensyfikacja odzysku, szczególnie recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych, papieru i tektury na poziomie minimum 50% odpadów powstających z gospodarstw domowych,

- wdrożenie systemów zbierania i przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, pozwalających na ich wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych i właściwe zagospodarowanie,

 • Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska orz zobowiązań wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie (przewiduje się wsparcie w obszarach:

- budowa sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków,

- inwestycje w zakresie instalacji służących do odwadniania osadów ściekowych,

- utrzymanie i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody,

Potencjalni beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawna,

- administracja rządowa,

- spółki wodne,

- przedsiębiorcy,

- organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni i gospodarczy,

- podmioty wdrażające instrumenty finansowe,

Wsparcie finansowe:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje) i instrumenty finansowe.

 

OŚ PRIORYTETOWA VI „Dziedzictwo regionalne”

Priorytety inwestycyjne:

 • Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego (przedsięwzięcia polegające na:

- realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich prac zabezpieczających przed zniszczeniem,

- podejmowaniu działań zmierzających do ochrony krajobrazu kulturowego, w tym realizowanych na terenie parkow kulturowych czy zabytkowych ogrodów,

- udostępnianiu dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój szlakow kulturowych,

- dostosowywaniu obiektów zabytkowych do nowych funkcji gospodarczych i społecznych,

- modernizacji infrastruktury instytucji kultury,

- udostępnianiu i promocji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu oraz oferty turystycznej opartej na zasobach tego dziedzictwa,

- rozwoju i promocji szlaków turystycznych i rekreacyjnych)

 • Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę (działania z zakresu ochrony, udostępniania i promocji dziedzictwa przyrodniczego, porzez:

- przedsięwzięcia zmierzające do zachowania oraz ochrony różnorodności biologicznej,

- inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą gmin,

- tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich)

 • Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych i ich rozwój (realizowane będą:

- przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych,

- przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych,

- przygotowania terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie)

Potencjalni beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

- instytucje kultury,

- partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe,

- kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,

- uczelnie,

- przedsiębiorstwa,

- administracja rządowa,

- parki narodowe,

- jednostki naukowe,

- parki krajobrazowe,

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Leśnej Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

Wsparcie finansowe:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje).

 

OŚ PRIORYTETOWA VII „Infrastruktura transportowa”

Priorytety inwestycyjne:

 • Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą europejskiej sieci transportowej (TEN-T), w tym z węzłami multimodalnymi (przewiduje się inwestycje z zakresu:

- budowy i przebudowy dróg, w tym również budowy obwodnic, wraz z towarzyszącą infrastrukturą,

- budowy i przebudowy obiektów mostowych, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych,

- nowoczesnych technik zarządzania ruchem)

 • Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interpersonalnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu (realizowane będą przedsięwzięcia mające na celu rozwój regionalnego transportu kolejowego, w szczególności zakupy taboru kolejowego. Wsparcie dla inwestycji z zakresu integracji transportu kolejowego z innymi środkami transportu zbiorowego oraz infrastrukturę służącą obsłudze podróżnych. Inwestycje infrastrukturalne nie będą obejmowały prac remontowych i bieżącego utrzymania infrastruktury)

Potencjalni beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

- przedsiębiorstwa,

Wsparcie finansowe:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje)

 

OŚ PRIORYTETOWA VIII „Rynek pracy”

Priorytety inwestycyjne:

 • Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (zastosowanie kompleksowych, różnorodnych narzędzi mających na celu ułatwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy)
 • Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw(działania skierowane do osób pozostających bez pracy zainteresowanych założeniem działalności:

- szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

- przyznanie wsparcia finansowego (dotacji9 na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- wsparcie pożyczkowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- działania na rzecz wsparcia i rozwoju młodych stażem przedsiębiorców)

 • Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę (wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3. Tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna).
 • Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (wsparcie mające na celu podnoszenie kompetencji kadr sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw).
 • Aktywne i zdrowe starzenie się (wspierane będą inicjatywy:

- programy przekwalifikujące pracowników, szczególnie pracowników dojrzałych (w wieku 50 lat i więcej) przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia,

- wdrażanie rozwiązań przyjaznych dla dojrzałych pracowników w miejscu pracy,

- wdrażanie programów zdrowotnych w zakresie edukacji, profilaktyki i rehabilitacji służących przeciwdziałaniu i wczesnemu wykrywaniu chorób będących najczęstszą przyczyną dezaktywacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych)

Potencjalni beneficjenci:

- powiatowe urzędy pracy,

- wojewódzki urząd pracy,

- wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

- podmioty wdrażające instrumenty finansowe,

- instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną,

- pracodawcy – przedsiębiorstwa zajmujące się integracją społeczną oraz podmioty ekonomii społecznej,

- partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe) posiadający doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,

Wsparcie finansowe:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje) i instrumenty finansowe.

 

OŚ PRIORYTETOWA IX „Region spójny społecznie”

Priorytety inwestycyjne:

 • Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie (interwencja ukierunkowana będzie na realizację programów aktywizacji społecznej/zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz innych osób z ich otoczenia).
 • Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym (

- wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży,

- Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej, oferujących wsparcie osobom i rodzinom dotkniętym problemami i sytuacjami kryzysowymi,

- Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, zaspokajających ich potrzeby w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie oraz uczestnictwo w życiu społecznym.

- Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością.

Wdrożenie programów zdrowotnych na obszarach, na których występuje kumulacja niekorzystnych zjawisk i problemów społecznych.

Rozwój opieki długoterminowej w formach innych niż szpitale)

 • Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia (inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie poprzez:

- działania wspierające rozwój ekonomii społecznej,

- działania koordynujące prowadzone na poziomie regionu dotyczące rozwoju ekonomii społecznej).

Potencjalni beneficjenci:

- ośrodki pomocy społecznej,

- powiatowe centra pomocy rodzinie,

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

- organizacje pozarządowe,

- podmioty ekonomii społecznej,

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- organizacje non-profit,

- instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne,

- przedsiębiorcy,

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,

Wsparcie finansowe:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje)

 

OŚ PRIORYTETOWA X „Wiedza i kompetencje”

Priorytety inwestycyjne:

 • Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianiu równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia (wsparcie istniejących i/lub nowotworzonych placówek przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, które przyczyni się w szczególności do zwiększenia ilości miejsc, Podniesienie u uczniów i młodzieży kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach)
 • Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji (przedsięwzięcia w zakresie rozwoju poradnictwa i kształcenia całożyciowego obejmujące m.in.:

- rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych w kontekście przede wszystkim funkcjonowania na rynku pracy,

- szkolenia/kursy/studia podyplomowe/kształcenie w formach szkolnych w szczególności w zakresie kompetencji kluczowych,

- usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i planowania własnej kariery,

- działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji).

 • Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami (przedsięwzięcia w zakresie rozwoju oferty szkolnictwa zawodowego).

Potencjalni beneficjenci:

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

Wsparcie finansowe:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje)

 

OŚ PRIORYTETOWA XI „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej”

Priorytety inwestycyjne:

 • Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności miejskich i wiejskich (wsparcie obejmować będzie rewitalizację miast oraz odnowę obszarów wiejskich w wymiarze fizycznym poprzez realizację działań inwestycyjnych, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz ożywienie gospodarcze i społeczne tych obszarów. Realizacja będzie obejmować projekty dotyczące:

- przestrzeni publicznej,

- obiektów użyteczności publicznej,

- działań prowadzących do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów,

- zabudowy mieszkaniowej,

- lokalnej infrastruktury społecznej takiej jak: placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, obiekty rekreacyjne, obiekty infrastruktury kulturalnej,inwestycje drogowe zapewniające lub polepszające dostępność rewilitalizowanego obszaru).

Potencjalni beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

- instytucje kultury,

- osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,

- partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe,

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

- towarzystwa budownictwa społecznego,

- parki narodowe i krajobrazowe,

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Leśnej Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

- inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

- przedsiębiorcy, w szczególności:

a) przedsiębiorcy – właściciele nieruchomości na obszarze rewitalizacji,

b) przedsiębiorcy działający w partnerstwie/porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego,

- administracja rządowa,

Wsparcie finansowe:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje) i instrumenty finansowe.

 

OŚ PRIORYTETOWA XII „Infrastruktura społeczna”

Priorytety inwestycyjne:

 • Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszaniu nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych (inwestycje będą realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą (publiczne i prywatne) udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku poszerzenia działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą, wymagane będzie zobowiązanie do posiadania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu. Podejmowane będą wyłącznie inwestycje zweryfikowane zidentyfikowanymi deficytami i potrzebami uwzględniającymi sytuację demograficzną i epidemiologiczną oraz faktycznym zapotrzebowaniem i dostępnością infrastruktury ochrony zdrowia na danym obszarze z wykorzystaniem map zdrowotnych).
 • Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (budowa nowej infrastruktury będzie możliwa do realizacji jedynie w przypadku udokumentowanego braku możliwości zaadaptowania istniejących obiektów, a także z uwzględnieniem trendu demograficznego. Wsparcie objęte zostanie przedsięwzięcie dotyczące utworzenia regionalnego centrum popularyzowania nuaki i innowacji).

Potencjalni beneficjenci:

- podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

- przedsiębiorcy,

- jednostki budżetowe,

- lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- jednostki naukowe,

- uczelnie,

- jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

Wsparcie finansowe:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje)

 

OŚ PRIORYTETOWA XIII „Pomoc techniczna”

Priorytety inwestycyjne:

 • Wzmocnienie potencjału instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, certyfikację, monitoring, ocenę i kontrolę programu.
 • Upowszechnienie wiedzy NT. programu i korzyści płynących w związku z jego realizacją, dla regionu i jego mieszkańców.

Potencjalni beneficjenci:

- Instytucja Zarządzająca,

- Instytucja Pośrednicząca,

- Instytucja Certyfikująca.

Wsparcie finansowe:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje).