PROGRAM OPERACYJNY – WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

 

OŚ PRIORYTETOWA I „Osoby młode na rynku pracy”

Priorytety inwestycyjne:

 • Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży (Wsparcie będzie realizowane przez:

- instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
- instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji,
- instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców,
- instrumenty i usługi rynku pracy służące mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniającej mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES),
- instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych,
- instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia)

Potencjalni beneficjenci:

- powiatowe urzędy pracy,

- ochotnicze hufce pracy,

- partnerzy społeczni,

- organizacje pozarządowe,

- niepubliczne agencje zatrudnienia.

Wsparcie finansowe:

Planuje się wykorzystanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (dotacje).

 

OŚ PRIORYTETOWA II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”

Priorytety inwestycyjne:

 • Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego (Wypracowanie spójnego systemu monitorowania wsparcia dla Wojewódzkich Pełnomocników do spraw Równego Traktowania. Opracowanie i upowszechnienie modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci. Podniesienie kompetencji kadry instytucji publicznych w zakresie równości szans płci. Wdrożenie narzędzia wspierającego równość szans płci w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych w średnich przedsiębiorstwach. Wdrożenie narzędzia wspierającego przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach. Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3 skierowane do przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.)
 • Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (Wzrost liczby mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionach. Wzrost liczby przedsiębiorstw, których pracownicy nabyli kompetencje w obszarach pozwalających na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku. Zapewnienie dostępności i jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników)
 • Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, takich jak publiczne i prywatne służby zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez przedsięwzięcia służące zwiększaniu ponadnarodowej mobilności pracowników, oraz systemy mobilności oraz lepszej współpracy instytucji i właściwych zainteresowanych podmiotów (Standaryzacja działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy. Profesjonalizacja kadr instytucji rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji ich kluczowych pracowników. Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania. Zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Utworzenie systemu monitorowania efektywności instytucji rynku pracy)
 • Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Wzmocnienie procesów monitorowania i ewaluacji polityki na rzecz włączania społecznego i zwalczania ubóstwa. Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczniem społecznym. Zwiększenie zdolności podmiotów polityk publicznych do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych)
 • Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym (podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Standaryzacja jakości usług asystenckich i opiekuńczych dla osób o różnym stopniu niesamodzielności. Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych)
 • Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia (Wzrost liczby podmiotów w ekonomii społecznej korzystających ze zwrotnych instrumentów finansowych. Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej)
 • Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia (Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. Zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy)
 • Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji (Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji zawierającego wszystkie pełne kwalifikacje. Włączenie kwalifikacji nadawanych poza systemami oswiaty oraz szkolnictwa wyższego do zintegrowanego systemu kwalifikacji. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całożyciowego doradztwa edukacyjno-zawodowego)
 • Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami (Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania. Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego. Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi. Zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na temat losów absolwentów szkół zawodowych)
 • Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej ora efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa o dobrego rządzenia (Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym. Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze. Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycjno-budowlanych)

Potencjalni beneficjenci:

- minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,

- Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania,

- Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,

- centralny Zarząd Służby Więziennej,

- organizacje pozarządowe,

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

- Bank Gospodarstwa Krajowego,

- podmioty ekonomii społecznej,

- minister właściwy ds. oświaty i wychowania,

- Ośrodek Rozwoju Edukacji,

- Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji zawodowej i Ustawicznej,

- Instytut Badań Edukacyjnych,

- Centrum Informatyczne Edukacji,

- minister właściwy ds.. gospodarki,

- minister właściwy ds. administracji publicznej,

- minister właściwy ds. sprawiedliwości,

- minister właściwy ds. rozwoju regionalnego,

- minister właściwy ds. budownictwa,

- minister właściwy ds. gospodarki morskiej,

- Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

- Szef Służby Cywilnej,

- Rządowe Centrum Centrum Legislacji,

- Prokuratura generalna,

- Główny Urząd Geodezji i Kartografii,

- Krajowa Szkoła Administracji Publicznej,

- Urząd Zamówień Publicznych,

- Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

- partnerzy społeczni,

- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,

- ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,

Wsparcie finansowe:

Bezzwrotne (dotacje) .

 

OŚ PRIORYTETOWA III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”

Priorytety inwestycyjne:

 • Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji. (Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich. Poprzwa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.)

Potencjalni beneficjenci:

- minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego,

- uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym.

Wsparcie finansowe:

Bezzwrotne (dotacje).

 

OŚ PRIORYTETOWA IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”

Priorytety inwestycyjne:

 • Wszystkie priorytety inwestycyjne przewidziane w celach tematycznych 8 – 11. Ich lista zostanie doprecyzowana przez Instytucję Zarządzającą na etapie wdrażania i będzie powiązana z obszarami innowacji społecznych. (Wykorzystanie innowacji społecznych do przetestowania i wypracowania nowych skuteczniejszych rozwiązań problemów w obszarze m.in. zatrudnienia, integracji społecznej, kształcenia przez całe Zycie oraz modernizacji funkcjonowania administracji publicznej, w przypadku których dotychczasowe działania nie są wystarczające lub wymagają nowego podejścia. Programy mobilności ponadnarodowej będą służyć nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz ich doskonaleniu, a także zdobyciu doświadczenia zawodowego przez osoby na różnym etapie kształcenia i kariery zawodowej. Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności w zakresie aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.)

Potencjalni beneficjenci:

- podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,

- administracja publiczna,

- Krajowa Szkoła Administracji Publicznej,

- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,

- publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy,

- publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej,

- szkoły i placówki systemu oświaty,

- uczelnie,

- przedsiębiorstwa,

- partnerzy społeczni,

- organizacje pozarządowe.

Wsparcie finansowe:

Bezzwrotne (dotacje).

 

OŚ PRIORYTETOWA V Wsparcie dla obszaru zdrowia”

Priorytety inwestycyjne:

 • Aktywne i zdrowe starzenie się (Wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej)
 • Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym (Wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych)
 • Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji (Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych)
 • Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji (Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych i odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju)

Potencjalni beneficjenci:

- uczelnie medyczne,

- uczelnie wyższe,

- szpitale kliniczne,

- instytuty badawcze nadzorowane przez ministra zdrowia,

- Narodowy Fundusz Zdrowia,

- minister właściwy ds. zdrowia,

- Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,

- organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką ochrony zdrowia pacjentów,

- podmioty świadczące usługi na rzecz osób zależnych i niesamodzielnych,

- podmioty lecznicze,

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

- instytucje uprawnione do kształcenia kadr medycznych,

- Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,

- Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,

Wsparcie finansowe:

Bezzwrotne dotacje.

 

OŚ PRIORYTETOWA VI „Pomoc techniczna”

Priorytety inwestycyjne:

 • Zapewnienie efektywnego wsparcia wszystkich procesów w PO WER i wykorzystania środków PO WER,
 • Zapewnienie efektywności działań o charakterze koordynacyjnym w zakresie wdrażania celów tematycznych finansowanych z Europejskiego, Funduszu Społecznego w obszarze programowania, monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz kwalifikowalności. wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Potencjalni beneficjenci:

Instytucje zaangażowane w realizację Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Wsparcie finansowe:

Bezzwrotne (dotacje).