PROGRAM OPERACYJNY – POLSKA WSCHODNIA

 

OŚ PRIORYTETOWA I „Innowacyjna Polska Wschodnia”

Priorytety inwestycyjne:

  • Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania owych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości

(Wsparcie będzie realizowane poprzez kompleksowy instrument pn. „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Jego celem będzie wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup, w oparciu o nowe pomysły.

Oferta Platformy startowej skierowana będzie do osób do 35. roku życia, w szczególności do absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatnich lat studiów, chcących uruchomić i rozwijać własne firmy w Polsce Wschodniej w oparcie o zgłoszony do Platformy startowej pomysł bądź koncepcję.

Instrument zakłada etapowe (sekwencyjne) działania, tj.:

- Wstępną ocenę pomysłu i indywidualne wsparcie doradcze.

- Wsparcie rozwoju pomysłu biznesowego i strategii przedsiębiorstwa.

- Wsparcie związane z rozwinięciem działalności w makroregionie nowego

Innowacyjnego przedsiębiorstwa typu startup.)

  • Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia

(Wsparcie zostanie skierowane na rzecz wzrostu międzynarodowej aktywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z makroregionu Polski Wschodniej. Obejmować ono będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w oparciu o internacjonalizację ich działalności. Przedmiotem wsparcia będzie m.in. uzyskanie przez przedsiębiorstwo doradztwa w zakresie opracowania strategii wejścia na rynek zagraniczny, analizy rynku docelowego, przedstawienia możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji, wyselekcjonowania oraz nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi.

Miko, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły także uzyskać wsparcie na udział w krajowych i międzynarodowych targach gospodarczych i branżowych, o ile stanowi to element niezbędny do realizacji opracowanej w ramach działalności strategii.)

  • Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

(Działanie koncentrować będzie się na wsparciu tworzenia innowacyjnych produktów bądź usług poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Przewiduje się również wsparcie powiązań kooperacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla przynajmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Wspieranie zwiększenia potencjału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystania wzornictwa przemysłowego.)

Potencjalni beneficjenci:

- ośrodki innowacji (typu parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości) jako animatorzy platform startowych dla nowych pomysłów,

- przedsiębiorstwa typu start up (utworzone w ramach platform startowych dla nowych pomysłów),

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,

- konsorcja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wsparcie finansowe:

Zastosowanie instrumentów finansowych powinno być rozważone w przypadku wsparcia inwestycji, które są potencjalnie finansowo wykonalne. Decyzja o dokonaniu wkładu z programu operacyjnego do instrumentu finansowego będzie poprzedzona oceną ex‐ante zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Ogólnego.

 

OŚ PRIORYTETOWA II „Nowoczesna infrastruktura transportowa”

Priorytety inwestycyjne:

  • Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływania łagodzące na zmiany klimatu

(Realizowane będą kompleksowe projekty w zakresie tworzenia nowych bądź rozbudowy istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego, obejmujące m.in. takie zadania, jak:

- budowa/przebudowa sieci autobusowych, trolejbusowych i tramwajowych, wraz z zakupem niskoemisyjnego taboru,

- budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej, w tym intermodalnych dworców przesiadkowych,

- wdrożenie nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących systemów telepatycznych na potrzeby komunikacji miejskiej.)

  • Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), w tym z węzłami multimodalnymi

(Planuje się inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich w obrębie miast wojewódzkich, zapewniające ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym Transeuropejską Siecią Transportową. Przewiduje się również inwestycje dotyczące budowy/przebudowy dróg wojewódzkich w obszarze funkcjonalnym, włączające do systemu dróg krajowych, tym Transeuropejskiej Sieci transportowej.

Inwestycje nie będą obejmowały prac remontowych, jak również nie będą dotyczyły bieżącego utrzymania infrastruktury.)

Potencjalni beneficjenci:

- miasta wojewódzkie, w tym w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego zlokalizowanymi na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej lub obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) miasta wojewódzkiego/innymi podmiotami – m.in. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad,

- związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej lub obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej, w skład którego wchodzi miasto wojewódzkie,

- jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu województwa w ramach makroregionu.

Wsparcie finansowe:

Bezzwrotne (dotacje) .

 

OŚ PRIORYTETOWA III „Ponadregionalna infrastruktura kolejowa”

Priorytety inwestycyjne:

  • Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu

(Inwestycje na odcinkach służących poprawie dostępności transportowej w obrębie Polski Wschodniej, a jednocześnie istotnych pod względem wzmacniania makroregionalnych potencjałów rozwojowych. Inwestycje w infrastrukturę kolejową poza Transeuropejską Siecią Transportową oraz w ramach Transeuropejskiej Sieci transportowej. W zależności od potrzeb prowadzona będzie rewitalizacja, rehabilitacja lub modernizacja istniejącej infrastruktury kolejowej oraz pasażerskiej o znaczeniu makroregionalnym. Nie będą współfinansowane działania polegające na zakupie taboru kolejowego)

Wspierane będą inwestycje w infrastrukturę liniową: rewitalizacja, rehabilitacja lub modernizacja drogi kolejowej. W wybranych przypadkach przewidziana jest budowa lub przebudowa sieci trakcyjnej wraz z infrastrukturą towarzysząca.

Elementami projektów będą także inwestycje w infrastrukturę punktową (obiekty obsługi podróżnych m.in. przystanki, wiaty, kładki dla pieszych – wraz z ich dostosowaniem do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, przejazdy kolejowe oraz inne obiekty inżynieryjne), inwestycje w systemy sterowania ruchem kolejowym, inwestycje w systemy informacji pasażerskiej.)

Potencjalni beneficjenci:

Zarządca infrastruktury kolejowej – PKP S.A.

Wsparcie finansowe:

Bezzwrotne (dotacje).

 

OŚ PRIORYTETOWA IV „Pomoc techniczna”

Priorytety inwestycyjne:

  • Sprawne zarządzanie i wdrażanie Programu oraz efektywne wykorzystanie środków w ramach PO PW,
  • Sprawne i prawidłowe przygotowanie i realizacja projektów przez beneficjentów programu,
  • Skuteczny system informacji i promocji w ramach programu.

Potencjalni beneficjenci:

- instytucje zaangażowane w realizację Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Wsparcie finansowe:

Bezzwrotne (dotacje).