PROGRAM OPERACYJNY – POLSKA CYFROWA

 

OŚ PRIORYTETOWA I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Priorytety inwestycyjne:

  • Poszerzenie dostępności do łączy szerokopasmowych oraz wprowadzenie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie wprowadzania nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej (Rolą środków publicznych będzie uzupełnianie inwestycji prywatnych i ich pobudzanie. Wsparciem będą objęte projekty w zakresie budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowych wraz z niezbędnymi odcinkami do węzłów sieci dystrybucyjnych lub szkieletowych, a także z sieciami szkieletowymi i dystrybucyjnymi. Realizowane sieci dostępowe będą zapewniać co najmniej parametry NGA (min. 30MB/s). Sieci szkieletowe i dystrybucyjne mogą być budowane/rozbudowywane i przebudowywane w zakresie niezbędnym do realizacji sieci dostępowych, a ich węzły szkieletowe i dystrybucyjne mogą być realizowane wyłącznie w lokalizacjach, które nie były przewidziane do realizacji w latach 2007-2013. Wsparcie może być udzielane także na budowę/rozbudowę i przebudowę pasywnej infrastruktury szerokopasmowej oraz na roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej związanej z infrastrukturą szerokopasmową. Przewiduje się możliwość realizacji projektów w partnerstwie publiczno-prawnym).

Potencjalni beneficjenci:

- przedsiębiorcy telekomunikacyjni,

- jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia ( w uzasadnionych przypadkach, tj. w sytuacji, gdy przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym obszarze),

Wsparcie finansowe:

Bezzwrotne (dotacje).

 

OŚ PRIORYTETOWA II „E-Administracja i otwarty rząd”

Priorytety inwestycyjne:

  • Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych (TIK)dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia”. (Celem wsparcia będzie poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. Bezpośrednio będzie się to odbywać poprzez:

- elektronizację nowych usług,
- poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałość istniejących usług.

Istotne znaczenie będą miały działania niewprowadzające wprost nowych usług A2C (usługi administracji dla obywateli) lub A2B (usługi administracji dla biznesu), ale tworzące dla nich warunki, m.in. dzięki modernizacji i zapewnieniu interoperatywności rejestrów publicznych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Wspierana będzie optymalizacja inwestycji w infrastrukturę dzięki wykorzystaniu technologii chmury obliczeniowej.

Wsparcie będzie ukierunkowane na poprawę pracy urzędów poprzez cyfryzację procesów i procedur dotyczących ogólnie rozumianego usprawnienia funkcjonowania back-office. Powyższe polegać będzie na tworzeniu, rozwoju i wdrażaniu przez urzędy standardów i dobrych praktyk organizacyjnych w dziedzinie IT w zakresie kluczowych z tego punktu widzenia, takich jak: polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przetwarzanie i ochrona danych osobowych, dobre praktyki zamówień na systemy IT, jak również elementy systemowe: nowoczesne, otwarte systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją, sprawdzone w praktyce systemy klasy ERP, interfejsy usług oraz danych między systemami w ramach instytucji oraz pomiędzy instytucjami, wspólne platformy elektroniczne usług. Szkolenia tematyczne. Wsparcie podmiotów publicznych w tworzeniu nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie e-dojrzałości, bezpieczeństwa oraz integracji, m.in. na wspólnej platformie elektronicznej usług administracji publicznej. Finansowane będą projekty usprawniające podaż Informacji Sektora Publicznego.

Potencjalni beneficjenci:

- jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,

- sądy i jednostki prokuratury,

- partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem    tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna,

- państwowe lub współprowadzono z MKiDN instytucje kultury,

- archiwa państwowe,

- ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,

- jednostki naukowe,

- partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi,

- organizacje pozarządowe,

- przedsiębiorcy.

Wsparcie finansowe:

Nie jest planowane wykorzystanie instrumentów finansowych w ramach osi II. Jeżeli w trakcie wdrażania programu pojawi się potrzeba zastosowania instrumentów finansowych, wówczas zostanie przeprowadzona ocena ex-ante, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 37 ust. 2 rozporządzenia ramowego.

 

OŚ PRIORYTETOWA III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”

Priorytety inwestycyjne:

  • Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji, eluczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia (Wsparcie w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz technologie informacyjno-komunikacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem e-usług publicznych dostępnych, jak i tych planowanych do uruchomienia przy udziale środków Unii Europejskiej w najbliższych latach. Prowadzone działania będą ukierunkowane na naukę korzystania z usług elektronicznych w takich obszarach, jak sprawy obywatelskie, ochrona zdrowia, świadczenia społeczne, podatki i cła, prowadzenie działalności gospodarczej, wymiar sprawiedliwości, informacji przestrzennej oraz cyfrowych zasobów kultury i nauki. Wsparcie innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych, celem ich podniesienia i rozwoju poprzez praktyczne stosowanie, np. poprzez naukę programowania, czy też obsługi oprogramowania do tworzenia multimediów. Realizacja przedsięwzięć, których celem będzie wsparcie pomysłów zdolnych programistów lub zespołów interdyscyplinarnych z udziałem programistów na rozwiązywanie problemów istotnych społecznie lub gospodarczo i bazujących na narzędziach opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Wsparcie kampanii edukacyjno-informacyjnych na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych).

Potencjalni beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia,

- organizacje pozarządowe,

- partnerstwa organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego,

- instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,

- instytucje publiczne z obszaru nauki, edukacji i kultury,

- szkoły wyższe,

- beneficjenci projektów pozakonkursowych – podmioty publiczne, wykazujące się odpowiednim potencjałem technicznym i merytorycznym oraz doświadczeniem w zakresie realizacji tego typu projektów,

- beneficjenci projektów pozakonkursowych – jednostki administracji publicznej, których zadaniem będzie przede wszystkim opracowanie szczegółowej tematyki kampanii edukacyjno-informacyjnej oraz wybór najbardziej efektywnej koncepcji ich realizacji przez wykonawcę lub wykonawców wybranych w procedurze konkursowej, opartej o przejrzyste i obiektywne kryteria.

Wsparcie finansowe:

Nie jest planowane wykorzystanie instrumentów finansowych w ramach osi III. Jeżeli w trakcie wdrażania programu pojawi się potrzeba zastosowania instrumentów finansowych, wówczas zostanie przeprowadzona ocena ex-ante, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 37 ust. 2 rozporządzenia ramowego

 

OŚ PRIORYTETOWA IV „Pomoc techniczna”

Realizacja osi priorytetowej przyczyni się do sprawnego wykorzystania środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Oś jest realizowana na terytorium całego kraju. Nabór projektów odbywać się będzie w trybie pozakonkursowym i skierowany będzie do instytucji zarządzającej, pośredniczących i wdrażających na obszarze całego kraju. Udzielane wsparcie ma charakter bezzwrotny. Nie jest planowane wspieranie dużych projektów.

Priorytety inwestycyjne:

  • Zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania,
  • Zapewnienie skutecznego systemu informacji o programie oraz promocji jego rezultatów w regionie.

Potencjalni beneficjenci:

Instytucje zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie Programu.

Wsparcie finansowe:

Bezzwrotne (dotacje).