PROGRAM OPERACYJNY – INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

 

OŚ PRIORYTETOWA I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”

Priorytety inwestycyjne:

 • wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wsparcie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci do sieci elektroenergetycznych)

 • promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł  energii  w przedsiębiorstwach (w celu zwiększenia oszczędności energii w przedsiębiorstwach wsparcie inwestycyjne skierowane będzie do dużych przedsiębiorstw w zakresie zastosowania rozwiązań przyczyniającycych się do zwiększenia efektywności energetycznej w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii)

 • wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią  i  wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym (wdrażanie najbardziej efektywnych energetycznie technologii, w tym głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych mieszkaniowych, skutkująca wykorzystaniem technologii odzysku ciepła i wysokimi parametrami termoizolacyjności)

 • rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia (wsparcie rozwoju inteligentnych sieci energetycznych, tym z wdrażaniem sieci smart. Wspierane będą także działania informacyjno-szkoleniowe, których celem będzie popularyzacja wiedzy na temat inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji energii)
 • promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej   multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu (inwestycje w sieci ciepłownicze związane ze zmniejszeniem strat energii powstającej w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła, poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisyjności gospodarki związanej z wymianą źródeł ciepła oraz zmniejszeniem awaryjności systemu)

 • promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe (wsparcie skierowane będzie na budowę lub rozbudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowę jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w technologii wysokosprawnej kogeneracji)

Potencjalni beneficjenci:

- administracja rządowa oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne,

- organy władzy publicznej, w tym państwowe jednostki budżetowe,

- przedsiębiorcy,

- podmioty będące dostawcami usług energetycznych,

- spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.

- Urząd Regulacji Energetyki,

- jednostki samorządu terytorialnego ( w tym ich związki i porozumienia) oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,

- podmioty świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych jednostek jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami.

Wsparcie finansowe:

Bezzwrotne (dotacje) i zwrotne (instrumenty finansowe).

 

OŚ PRIORYTETOWA II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Priorytety inwestycyjne:

 • wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami (preferowane będą projekty, w których wykorzystywane  będą, w jak największym stopniu, naturalne metody ochrony przeciwpowodziowej – projekty mające na celu zwiększenie naturalnej retencji oraz z zakresu małej retencji)

 • inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie (wsparcie inwestycyjne następujących obszarów:

- infrastruktura w zakresie systemów selektywnego zbierania odpadów,

- instalacje do recyklingu i odzysku poszczególnych frakcji materiałowych odpadów,

- instalacje do mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów,

- instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii.

 • inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie (finansowana będzie zarówno budowa nowej infrastruktury, jak i modernizacja istniejących już obiektów m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, podwyższonego stopnia usuwania miogenów lub zwiększenia przepustowości systemu)

 • ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę (finansowane będą działania w różnych obszarach związanych z ochroną wybranych gatunków i siedlisk na terenach Parków Narodowych oraz obszarów natura 2000 jak również poza obszarami chronionymi, wspierany będzie rozwój narzędzi zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo oraz programy edukacyjne stanowiące uzupełnienie powyższych działań)

 • podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu (przewiduje się wsparcie następujących obszarów:

- rekultywacja na cele środowiskowe zanieczyszczonych/zdegradowanych obszarów,

- rozwój miejskich terenów zieleni.)

Potencjalni beneficjenci:

- administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne,

- organizacje pozarządowe,

- jednostki naukowe,

- przedsiębiorcy,

- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,

- podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Wsparcie finansowe:

Bezzwrotne (dotacje) zwrotne instrumenty finansowe.

 

OŚ PRIOTYTETOWA III „Rozwój sieci drogowej TEN-T (transeuropejskiej sieci transportowej) i transportu multimodalnego”

Priorytety inwestycyjne:

 • wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T (przewiduje się realizację projektów dotyczących:

- infrastruktury transportu drogowego -  inwestycje, których efektem będzie stworzenie spójnej sieci dróg o dużej przepustowości, łączącej wszystkie miasta wojewódzkie z siecią TEN-T i pozwalającej na ich skomunikowanie za pomocą dróg szybkiego ruchu z Warszawą stanowiącą główny węzeł miejski sieci bazowej,
- infrastruktury portów lotniczych – w ograniczonym zakresie realizowane będą inwestycje służące poprawie przepustowości nawigacyjnej portów lotniczych, zwiększeniu przepustowości przestrzeni powietrznej oraz poprawie bezpieczeństwa i ochronie ruchu lotniczego w ramach lotniczej sieci bazowej TEN-T)

 • rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej (wspieranie transportu intermodalnego:

- modernizacja kolejowej infrastruktury liniowej i punktowej wykorzystywanej w transporcie intermodalnym,
- inwestycje poprawiające funkcjonowanie i możliwości przeładunkowe terminali drogowo-kolejowych w portach morskich,
- zakup i modernizacja lokomotyw oraz specjalistycznego taboru kolejowego dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych jadnostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości,
- projekty na rzecz poprawy infrastruktury dostępu do portów, infrastruktury portowej i nabrzeżowej)

Potencjalni beneficjenci:

- zarządy dróg krajowych,

- służby ratownicze (ratownictwo techniczne),

- organy administracji rządowej, podległe im urzędy i jednostki organizacyjne oraz instytuty badawcze,

- podmioty zarządzające portami lotniczymi,

- operatorzy terminali intermodalnych,

- przedsiębiorcy świadczący lub zamierzający świadczyć działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego,

- podmioty zajmujące się wynajmowaniem/ leasingiem taboru kolejowego,

- zarządy portów morskich,

- organy administracji właściwe w sprawach gospodarowania wodami oraz żeglugi śródlądowej,

- zarządy kolejowej lub drogowej infrastruktury dostępu do portów morskich,

- służby ratownictwa morskiego.

Wsparcie finansowe:

Bezzwrotne (dotacje).

 

OŚ PRIORYTETOWA IV „Infrastruktura drogowa dla miast”

Priorytety inwestycyjne:

 • wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) (inwestycje na krajowej sieci drogowej w TEN-T dotyczące powiązania infrastruktury miejskiej z pozamiejską siecią TEN-T – drogi krajowe w miastach będących węzłami miejskimi sieci bazowej TEN-T, odciążenia miast od nadmiernego ruchu drogowego – obwodnice pozamiejskie na drogach krajowych i ekspresowych, drogi krajowe w miastach na prawach powiatu; a także poprawa ich dostępności – trasy wylotowe na drogach krajowych, odcinki dróg ekspresowych przy miastach)
 • zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T (Transeuropejska Sieć transportowa), w tym z węzłami multimodalnymi (realizacja projektów na krajowej sieci drogowej poza TEN-T, związanych z połączeniem ośrodków miejskich z siecią TEN-T – drogi ekspresowe i drogi krajowe poza TEN-T pełniące rolę tras wylotowych z miast na prawach powiatu)

Potencjalni beneficjenci:

- zarządca dróg krajowych,

- jednostki samorządu terytorialnegomiast  na prawach powiatu, w tym miast stanowiących węzły miejskie sieci bazowej TEN-T oraz ich jednostki   organizacyjne.

Wsparcie finansowe:

Bezzwrotne dotacje.

 

OŚ PRIORYTETOWA V „Rozwój transportu kolejowego w Polsce”

Priorytety inwestycyjne:

 • Wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T (inwestycje będą obejmować co do zasady modernizację i rehabilitację istniejących szlaków kolejowych w sieci TEN-T służących do przewozów pasażerskich i towarowych, przy zapewnieniu pełnej zgodności prowadzonych działań z parametrami technicznymi wymaganymi dla infrastruktury kolejowej)
 • Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu (projekty kolei poza TEN-T oraz system kolejowy w miastach (koleje miejskie),połączenia do sieci TEN-T, odcinki łączące ważne ośrodki przemysłowe i gospodarcze, linie stanowiące element połączeń portów morskich i lotniczych. Przewiduje się inwestycje w odniesieniu zarówno do infrastruktury liniowej (podstawowej i systemów sterowania ruchem) i punktowej (przystanki kolejowe, dworce przesiadkowe) jak i taboru kolejowego)

Potencjalni beneficjenci:

- zarządcy infrastruktury kolejowej,

- przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych,

- spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia działalności polegającej na wynajmie/leasingu taboru kolejowego,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- służby ratownicze (ratownictwo techniczne),

- organy administracji rządowej, podległe im urzędy i jednostki organizacyjne.

Wsparcie finansowe:

Bezzwrotne (dotacje).

 

OŚ PRIORYTETOWA VI „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach”

Priorytety inwestycyjne:

 • promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu (wdrażanie projektów ,które będą zawierać elementy redukujące/minimalizujące oddziaływania hałasu/drgań/zanieczyszczeń powietrza oraz elementy promujące srównoważony rozwój układu urbanistycznego)

Potencjalni beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki i porozumienia – miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne,

- działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego jednostki organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia,

- zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu,

- operatorzy publicznego transportu zbiorowego.

Wsparcie finansowe:

Bezzwrotne (dotacje).

 

OŚ PRIORYTETOWA VII „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego”

Priorytety inwestycyjne:

 • zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (wsparcie następujących obszarów:

- budowa lub/i przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wsparcia dla systemu z wykorzystaniem technologii smart,
- budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii smart,
- budowa i/lub przebudowa magazynów gazu ziemnego,
- przebudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG).

Potencjalni beneficjenci:

- przedsiębiorstwa energetyczne, prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego,

- przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.

Wsparcie finansowe:

Bezzwrotne (dotacje).

 

OŚ PRIORYTETOWA VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”

Priorytety inwestycyjne:

 • zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego (wsparciem objęte będą kompleksowe zadania związane z ochroną i udostępnianiem, w tym turystycznym, zabytków o znaczeniu ogólnopolskimi światowym)

Potencjalni beneficjenci:

- instytucje kultury,

- archiwa państwowe,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN,

- kościoły i związki wyznaniowe,

- organizacje pozarządowe,

- podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Dziedzictwa UNESCO.

Wsparcie finansowe:

Bezzwrotne (dotacje).

 

OŚ PRIORYTETOWA IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia”

Priorytety inwestycyjne:

 • inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowania włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych (inwestycje w infrastrukturę podmiotów ochrony zdrowia o charakterze strategicznym w obszarach deficytowych z punktu widzenia potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz uwzględniających istniejące braki w infrastrukturze w wymiarze terytorialnym)

Potencjalni beneficjenci:

- podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego,

- podmioty lecznicze (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia) utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia,

Wsparcie finansowe:

Bezzwrotne (dotacje).

 

OŚ PRIORYTETOWA X „Pomoc techniczna”

Pomoc techniczna dla instytucji realizujących program oraz największych beneficjentów.

Priorytety inwestycyjne:

 • zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania.
 • zapewnienie skutecznego systemu informacji o programie oraz promocji jego rezultatów.

Potencjalni beneficjenci:

Instytucje zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie Programu.

Wsparcie finansowe:

Bezzwrotne (dotacje).