PROGRAM OPERACYJNY – INTELIGENTNY ROZWÓJ

 

OŚ PRIORYTETOWA I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

Priorytety inwestycyjne:

  • Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności w promowanie inwestycji zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu (wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw (zarówno dużych  jak i MŚP), rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, które planują realizację projektów B+R samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi, sektorem pozarządowym lub partnerami społecznymi. Celem jest finansowanie projektów B+R, począwszy od fazy badań do etapu prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem fazy demonstracji. Bezpośrednim efektem wdrażania powinien być transfer opracowanego innowacyjnego rozwiązania do działalności gospodarczej, rozumiany w szczególności jako przygotowanie nowych produktów, usług lub technologii w stopniu umożliwiającym komercjalizację wyników prac badawczych oraz prac rozwojowych).

Potencjalni beneficjenci:

- przedsiębiorstwa,

- konsorcja przedsiębiorstw,

- podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

Wsparcie finansowe:

Bezzwrotne (dotacje) oraz zwrotne (instrumenty finansowe).

 

OŚ PRIORYTETOWA II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”

Priorytety inwestycyjne:

  • Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności w promowanie inwestycji zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu (zastosowane zostaną następujące instrumenty:

1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw - wsparcie obejmuje tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Wsparcie przyczyni się do powstania działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach oraz tworzenia centrów badawczo-rozwojowych.

2. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii - Wsparcie kierowane będzie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem technologii w formie patentu lub nie opatentowanej wiedzy technicznej oraz realizację inwestycji rozwojowej opartej o implementację pozyskanej technologii.

3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw - Współfinansowanie obejmuje usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu na rzecz MŚP. Usługi te powinny być dostosowane do potrzeb odbiorców oraz w sposób kompleksowy przyczyniać się do powstawania innowacji (od badań do komercjalizacji).

4. Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji - Wsparcie obejmie projekty o charakterze pilotażowym, które służą testowaniu nowych form wsparcia oraz mają na celu zwiększenie wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R+I)

Potencjalni beneficjenci:

- przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw,

- koordynatorzy krajowych klastrów kluczowych,

- podmioty zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi,

- beneficjenci projektów pozakonkursowych – podmiot publiczny lub państwowa osoba prawna, wykazujący się odpowiednim potencjałem technicznym i merytorycznym oraz doświadczeniem, odpowiadające za realizację działań o charakterze pilotażowym i systemowym, których zadaniem będzie przede wszystkim opracowanie szczegółowej tematyki instrumentu wsparcia, koncepcji jego realizacji oraz wybór ostatecznych odbiorców wsparcia w procedurze konkurencyjnej, opratej na przejrzystych i obiektywnych kryteriach.

Wsparcie finansowe:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje) oraz w formie instrumentów finansowych i instrumentów mieszanych (dotacyjno-zwrotnych).

 

OŚ PRIORYTETOWA III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Priorytety inwestycyjne:

  • Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości (Projekty będą obejmowały m.in.:

- wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów (tzw. preinkubacja),

- zasilenie kapitałowe nowo powstałych firm,

- inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy VC, m.in. w celu komercjalizacji wyników prac B+R,

- inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa przy użyciu mechanizmów finansowania syndykatowego (grupowego) przez aniołów biznesu,

- wsparcie przedsiębiorstw poprzez instrument pożyczkowy w celu uzupełnienia wsparcia udziałowego udzielonego innowacyjnym start-upom,

- wsparcie przedsiębiorstw przedsiębiorstw poszukujących źródeł finansowania innowacyjnych przedsięwzięć wśród inwestorów branżowych lub na rynku kapitałowym (na Gieldzie Papierów Wartościowych, rynku NewConnect oraz Catalyst) porzez finansowanie usług doradczych oraz analiz finansowych)

  • Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produkcji i usług (Planowane jest finansowanie projektów typu:

1. wsparcie wdrożeń prac B+R - wsparcie w formie dotacji służące zapełnieniu luki finansowej pomiędzy etapem prowadzenia przez MŚP prac B+R a wprowadzeniem nowego produktu na rynek lub rozpoczęciem świadczenia nowej usługi. W ramach wsparcia finansowane mogą być wydatki niezbędne do uruchomienia produkcji nowego produktu lub świadczenia nowej usługi. Wsparcie może być w szczególności przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R uzyskanych w wyniku realizacji projektów współfinansowanych ze środków I osi priorytetowej Programu. Ponadto przewiduje się utworzenie funduszu gwarancyjnego dla projektów innowacyjnych, charakteryzujących się wysokim poziomem ryzyka, realizowanych przez MŚP. Fundusz gwarancyjny będzie zapewniał gwarancje dla instytucji finansowych udostępniających kapitał firmom wdrażającym innowacje, które są związane z wynikami działalności B+R.

2. wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw - finansowanie będzie obejmowało typy projektów:

- programy służące umiędzynarodowieniu działalności przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowane na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym,

- świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji.

Potencjalni beneficjenci:

- przedsiębiorstwa,

- konsorcja przedsiębiorstw,

- podmioty wdrażające instrumenty finansowe,

- instytucje otoczenia biznesu,

- beneficjenci projektów pozakonkursowych – podmioty publiczne lub państwowe osoby prawne, wykazujące się odpowiednim potencjałem technicznym i merytorycznym oraz doświadczeniem, odpowiadające za realizację działań o charakterze pilotażowym i systemowym, których zadaniem będzie przede wszystkim opracowanie szczegółowej tematyki instrumentu wsparcia, koncepcji jego realizacji oraz ostatecznych odbiorców wsparcia w procedurze konkurencyjnej, opartej na przejrzystych i obiektywnych kryteriach.

Wsparcie finansowe:

Bezzwrotne (dotacje) oraz zwrotne (instrumenty finansowe).

 

OŚ PRIORYTETOWA IV „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”

Priorytety inwestycyjne:

  • Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy (Przykładowe typy projektów:

1. badania naukowe i prace rozwojowe - wsparcie obejmie projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowanych przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe.
2. rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki - inwestycje w nowoczesną infrastrukturę badawczo-rozwojową, bez której często nie jest możliwe zastosowanie nowych metod badawczych oraz pełne wykorzystanie potencjału kadr naukowych.
3. międzynarodowe agendy badawcze - wspierane będą Międzynarodowe Agendy Badawcze, tworzone w Polsce we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw. Celem MAB jest realizacja wysokiej jakości badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzonych przez zespoły wybitnych naukowców zagranicznych i polskich.
4. zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R - realizacja projektów polegających m.in. na:

- rozwoju kadr B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez wybitnych naukowców,

- realizowaniu projektów badawczych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce,

- rozwoju kadr B+R pod kierunkiem naukowca posiadającego wybitne doświadczenie we współpracy z gospodarką w projektach zespołowych,

- rozwoju umiejętności w zakresie zarządzania badaniami naukowymi, współpracy z przedsiębiorstwami lub zakresie najnowszych osiągnięć naukowych oraz komercjalizacji wyników prac B+R,

- prowadzeniu projektów badawczych przez doktorantów lub naukowców odbywających staże w przedsiębiorstwach,

- podnoszeniu kwalifikacji kadr przedsiębiorstw poprzez wsparcie realizowanych przednich projektów badawczych oraz ich staży w jednostkach naukowych.

Potencjalni beneficjenci:

- konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,

- konsorcja przedsiębiorstw i uczelni, w tym spółek celowych uczelni,

- jednostki naukowe i ich konsorcja,

-  uczelnie i ich konsorcja,

- instytucje otoczenia biznesu,

- beneficjenci projektów pozakonkursowych – podmioty publiczne lub państwowe osoby prawne, wykazujące się odpowiednim potencjałem technicznym i merytorycznym oraz doświadczeniem, odpowiadające za realizację działań o charakterze pilotażowym i systemowym, których zadaniem będzie przede wszystkim opracowanie szczegółowej tematyki instrumentu wsparcia, koncepcji jego realizacji oraz ostatecznych odbiorców wsparcia w procedurze konkurencyjnej, opartej na przejrzystych i obiektywnych kryteriach.

Wsparcie finansowe:

Bezzwrotne (dotacje) oraz zwrotne (instrumenty finansowe).

 

OŚ PRIORYTETOWA V „Pomoc techniczna”

Wsparcie obejmuje podmioty zarządzające i wdrażające, kluczowych beneficjentów oraz partnerów wspierających proces realizacji Programu.

W odniesieniu do podmiotów zarządzających i wdrażających program, pomoc techniczna wspiera wzmocnienie i utrzymanie wymaganego poziomu zdolności administracyjnych w obszarach: potencjału kadrowego, rozwiązań organizacyjnych i prawnych, zasobów technicznych oraz instrumentów informatycznych, wykorzystywanych w procesach zarządzania, wdrażania i monitorowania. Wsparcie w tym zakresie jest ukierunkowane w szczególności na:

  • dostosowanie kompetencji kadr do specyfiki realizowanych zadań, np. podnoszenie kwalifikacji w specyficznych obszarach istotnych w kontekście charakteru       wykonywanych zadań,
  • adekwatne rozwiązania organizacyjne i sprawny system zarządzania: umiejętność kształtowania polityk publicznych, umiejętność współpracy, realizacja skutecznych działań informacyjnych, wysokie standardy pracy, zdolność zarządzania i sterowania procesami, umiejętność efektywnego monitorowania, ewaluacji i kontroli, - wyposażenie w odpowiednie zasoby techniczne i informatyczne.

Potencjalni beneficjenci:

- instytucje zaangażowane w realizację PO IR oraz partnerzy.

Wsparcie finansowe:

Bezzwrotne (dotacje).