Aktualnie Trwające Konkursy 

INFORMACJA O PLANOWANYCH NABORACH WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH W TRYBIE KONKURSOWYM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2016 ROKU

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Harmonogram naboru wniosków RPO WŚL na 2018 rok

 


 

„Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki.

 

Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu”

 

Cel programu: zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez działania inwestycyjne.

Beneficjenci: przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Wnioski należy składać do 28 września 2018 r.

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 280 mln zł.

Rodzaje przedsięwzięć:

 • Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.
 • Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery dla instalacji opisanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania jako obiekty energetycznego spalania.
 • Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.
 • Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).

 

„Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej

 

Cel programu: zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez działania inwestycyjne.

Beneficjenci:

 • Beneficjenci I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla których funkcję Instytucji Wdrażającej pełni NFOŚiGW;
 • Podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt. 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

Wnioski należy składać do 20.12.2018 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 500 mln zł

Rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki

 


PROJEKTY Z WFOŚiGW w Katowicach


1. Możliwość dofinansowania zadań:

 • OCHRONA WÓD,
 • GOSPODARKA WODNA,
 • GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI,
 • OCHRONA ATMOSFERY,
 • OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I FUNKCJI EKOSYSTEMÓW,
 • EDUKACJA EKOLOGICZNA,
 • ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM AWARIOM,
 • ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE W REGIONIE,
 • PROFILAKTYKA ZDROWOTNA.

2. Dofinansowanie udzielane przez Fundusz może przyjmować następujące formy:

 • pożyczki, w tym pożyczki pomostowej,
 • dotacji,
 • umorzenia części wykorzystanej pożyczki,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,
 • kredytu i dotacji ze środków Funduszu w bankowych liniach kredytowych.

3. Fundusz, po analizie wniosku, może uzależnić udzielenie dofinansowania lub jego wysokość od efektywności ekonomicznej zadania, albo zaproponować inną od wnioskowanej formę i warunki dofinansowania zadania

4. Fundusz nie dofinansowuje źródeł ciepła, instalacji i termoizolacji w nowobudowanych obiektach, za wyjątkiem:

 

 • odnawialnych źródeł energii oraz budowy przez jednostki sektora finansów publicznych obiektów użyteczności publicznej o niemal zerowym zużyciu energii,
 • form dofinansowania skierowanych do osób fizycznych.

Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 stycznia 2017 roku

Podstawowe warunki konkursu:

1. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

2. Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła usłudze, o której mowa w projekcie, o ile będzie towarzyszyła powyższej usłudze. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

3. Kosztem kwalifikowanym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

4. Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

5. Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe mające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B.

6. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą się ubiegać wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

7. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

· zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 6 080 000 zł

· zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 56 420 000 zł

8. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi: 60 000 zł.

9. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi: 400 000 zł.

10. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 • 80% wartości kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro lub małego przedsiębiorcy,
 • 70% wartości kosztów kwalifikowanych projektu dla średniego przedsiębiorcy.

11. Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE