Aktualnie Trwające Konkursy 

INFORMACJA O PLANOWANYCH NABORACH WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH W TRYBIE KONKURSOWYM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2019 ROKU

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Harmonogram naboru wniosków RPO WŚL na 2019 rok

 


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

„Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Etap I


Cel programu: Sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.

Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

 

Planowany termin naborów:

 • ogłoszenie konkursu 18 lutego 2019 r.
 • rozpoczęcie naboru wniosków 20 marca 2019 r.
 • zakończenie naboru wniosków 28 listopada 2019 r.

 

Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.

 

Rodzaje przedsięwzięć: zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu.Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

„Działanie 3.2. Innowacje w MŚP”


Cel programu: wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do zwiększonego zastosowania innowacji w MŚP.

Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Termin naborów:

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 28 lutego 2019 r.
 • zakończenie naboru wniosków: 18 kwietnia 2019 r.

 

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cel szczegółowy Działania 3.2 Innowacje w MŚP realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP.

Działanie 3.2 realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do zwiększonego zastosowania innowacji w MŚP.

Typy projektów: Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

 

Poziom dofinansowania projektu:

 • 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw,
 • 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw,

 

w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

 • 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich Przedsiębiorstw.

 

Rodzaje przedsięwzięć (koszty kwalifikowalne):

 1. koszty nabycia nowych środków trwałych (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu);
 2. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji i oprogramowania (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia
  i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu);
 3. i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu);
 4. koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu; kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu (umowa leasingowa podpisana po złożeniu wniosku aplikacyjnego);
 5. koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji, w tym m.in. zakup usług doradczych związanych z zastosowaniem i wykorzystaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze niezbędne do wdrożenia zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze dotyczące opracowania dokumentacji źródłowej/konstrukcyjnej nowego systemu, usługi doradcze związane z planowanym wprowadzeniem produktów;
 6. koszty promocji projektu z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości dotyczyć efektu realizacji projektu (publikacje w mediach, reklamy out-door, koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej bezpośrednio od organizatora imprezy targowej);

 

Minimalna kwota dofinansowania projektu: 100 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 2 000 000,00 PLN

Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 stycznia 2017 roku

Podstawowe warunki konkursu:

1. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

2. Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła usłudze, o której mowa w projekcie, o ile będzie towarzyszyła powyższej usłudze. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

3. Kosztem kwalifikowanym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

4. Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

5. Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe mające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B.

6. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą się ubiegać wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

7. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

· zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 6 080 000 zł

· zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 56 420 000 zł

8. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi: 60 000 zł.

9. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi: 400 000 zł.

10. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 • 80% wartości kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro lub małego przedsiębiorcy,
 • 70% wartości kosztów kwalifikowanych projektu dla średniego przedsiębiorcy.

11. Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE